zaterdag 1 november 2008

Claes Dircksen Ambachtsheer

Vandaag wil ik even terugkomen op het gezin van Claes Dircksen, Arij Dircksen en Adriaentje Dircksen. We hadden al gezien dat een dochter van Claes Dircksen Ambachtsheer (genaamd Marichje) 2 doopgetuigen had genaamd Arieantje Dirks en Arij van de Grient. Met enig zoekwerk vinden we in bij de bewerkingen van de doopboeken van Wijngaarden door men. de Bruijn:

Arij Pieterse van der Grient.
Bastiaentie Ariens.
26.09.1677 Arij. g.Huibert Pieterse van der Grient, Pieter Ariense,
Barbertie Claes.
-------------------------------------------------------------------------
otr. 06.12.1681.
Arij Pietersz van der Grient, jonge wedn. v.Bastiaentie Ariens, wnd. tot Wijng.
Ariaentie Dircks, jd van Hertogsvelt.
x
otr. 16.11.1675.
Arijen Pieterse de Jonge, Soo genaemt in oppositie van sijn broeder van
de selfde naem.
Ariaentie Dircks.
22.03.1682 Aert. g.Huibert Pieterse, Claes Dirckse, Marretie Pieters, Marretie Goverts.
25.07.1683 Dirck. -
09.09.1685 Claes. g.Arij Pieterse den Ouden,Arijen Dirckse,Marritie Claes


We zien hier bij de zoon Claes van dit echtpaar 2 opvallende getuigen Arijen Dirckse (haar broer) en Marritie Claes. Op deze laatste komen we nog terug.

Als deze vondst combineren met de gegevens van het doopboek van Hardinxveld bewerkt door men. de Bruijn:

Claes Dirksen
Adriaentje Ariens, (KLEIJNEN?)
o.a.#
23- 9-1691 Arien g.Jacob Ariense, Hillighje Jacobs
1- 3-1693 Dirck Arijen Dircxs, Ariaentje Dircxs
13- 3-1695 Jacob Arijen Arijense, Hilligje Jacobs
11- 2-1699 Claes Arij Ariense CLEIJN, Grietje Cornelis


Het is nu in iedergeval duidelijk dat Claes Dircksen, Arij Dircs en Ariaentje Dircxs broer en zus zijn van elkaar. Maar wie is nu Arij Dircxs. Met enig zoek werk vinden we 2 kandidaten. In Molenaarsgraaf hebben we een Arij Dircks Ambachtsheer die in 1696 trouwt met Marichje den Haen en een dochter Marichje Ariens Ambachtsheer krijgen. In Hedel vinden we ook een Arij Dircks die in 1686 trouwt met Hendrickje Weijburch en daar de volgende kinderen laat dopen.

Arien Dircksz. AmbagtsHeer (J.M. van Hartogsvelt).
Gehuwd voor de kerk op dinsdag 1 november 1689 te Hedel (NG) (bron: DTB 901) met Hendrikjen Arijens Weijburgh, geboren te Hedel, dochter van Arie Jansz. Weijburgh en Geertruyt Jans. van Steenbergen.
Uit dit huwelijk:
1. m Arijen AmbagtsHeer, gedoopt (NG) op donderdag 9 november 1690 te Hedel.
2. m Dirck AmbagtsHeer, gedoopt (NG) op zondag 20 juli 1692 te Hedel (bron: DTB 901), overleden < 09 1701 te Hedel.
3. v Marike AmbagtsHeer, gedoopt (NG) op donderdag 17 februari 1695 te Hedel (bron: DTB 901).
4. m Jan AmbagtsHeer, gedoopt (NG) op donderdag 2 juli 1699 te Hedel (bron: DTB 901).
5. m Dirck Ariensz. AmbagtsHeer.
6. v Geertruid AmbagtsHeer, gedoopt (NG) op zondag 29 juni 1704 te Hedel (bron: DTB 901).


Opvallend is dat zowel Claes Dircksen als deze Arij Dircksen 2 zonen Arij en Dirck dopen en een dochter Marichje. Deze naam Marichje komen we niet tegen bij de ouders van hun resp. vrouwen. Toevallig heet van beide heren de schoonvader Arij. De vernoeming van de zoon Arij naar vader van moederszijde is dus duidelijk. Ook duidelijk dat de vernoeming van Dirck komt van de vaders zijde. Maar waar komt Marichje vandaan? Zou dit hun moeder kunnen zijn?
In iedergeval lijkt het waarschijnlijk om in de Arij Dircks uit Hedel de gezochte broer van Claes Dircksen te zien.

We richten onze aandacht weer even op Claes Dircksen. Zijn vrouw is Adriaentje Ariens Kleijnen. Dit is snel af te leiden als we in de doopboeken van Hardinxveld terugvinden.

Arij Arijens KLEIJNEN, op Steenenhoeck, bel. 25-12-1671
Hillichje Jacobs, (bel. 25-12-1660 welke zie ook ~ get?)
#
4- 3-1668 Ariaentje g.Cornelis Arijens, Ariaentje Jacobs
12-10-1670 Jacob Jan Warents, Jan Arijens, Hilleken Jacobs
18- 2-1674 Arien Peeter Jielis, Jenneken Claes


Maar waarom zou u denken volgen we nu de lijn van Kleijnen. Nu dat zal u snel duidelijk worden. Onthou nu even de getuige Jenneken Claes.
Als vader van Arij Arijens Kleijnen komen we op

Ariaen Ariaense CLEIJNEN
Adriaentien Andriessen
10-10-1643 Ariaen
5-11-1645 Andries
30-12-1646 Pleuntien
17- 1-1649 Grietken


Maar let op wat we ook vinden:

Claes Dirksen
Aentien Andriessen
15-10-1651 Janneken
25-10-1654 Dirck
24- 9-1656 Andries


Zie daar onze Jenneken Claes! En tenslotte hebben we

dd.20.03.1657 Barber Ariens, weduwe van za. Claes Dircxsen, geassisteert met Arien Ariensen Coyman, hare broeder ende voocht, beyde woonende op Hardincxvelt, ter eenre. Dirck Claesen ende Cuynder Jansen, als getrout hebbende Marigjen Claes, mitsgaders Lijsken Claes, alle woonende binnen deser Heerlijkckheyt ende kinderen van Claes Dircxsen, bij hem verwect aen Barber Ariens, ter andere zeyde, hebben met malcanderen met aller minne ende vrintschapen overcomen....[verdeling.]...Barber krijgt de boedel en betaelt elck kint 50 Car.gld.(Weeskamer Hardinxveld inv. 2)


Ik geef toe de bewijsvoering is niet heel erg sterk maar we komen tot de conclusie dat Claes Dircksen als weduwnaar van Aentien/Ariaentje Andriessen is getrouwt met Barber Ariens. En Ariaentje Andriesse was toen weduwe van Arie Ariens Kleijnen. En de kleindochter van dit laatste echtpaar trouwt met Claes Dircksen Ambachtsheer.

En de relevantie? Wel. Claes Dircksen en Barber Ariens hadden een zoon Dirck Claesen en een dochter Marichje Claesen. We vinden in Hardxinveld:

Dirck Claesz, onder Hardinxveld
Marichje Jacobs
#
15-11-1669 Neeltje g.Jacob Arijens, Stijntjen Arijens
19- 4-1671 Neeltie idem


Als getuige vinden we hier Jacob Ariens (een veronderstelde broer van Barber Ariens). We zochten een Dirck...met een vrouw Marichje verbonden aan het geslacht Ambachtsheer. Herinnert u zich nog de getuige Marichje CLaes bij de kinderen van Arij Pieters en Adriaentje Dircks. Zou dit de zus van Dirck Claesen kunnen zijn?

Welnu met enige kanttekeningen van een zwakke bewijsvoering mogen we toch wel de voorzichtige conclusie trekken dat Dirck Claesen en Marichje Jacobs de ouders zijn van Claes, Arij en Adriaentje Dircksen. Dit ondanks dat we van dit gezin geen dopen hebben teruggevonden van deze 3 kinderen. En dat deze Dirck Claesen de zoon is van Barber Ariens (Ambachtsheer) en Claes Dircksen.

Volgende keer gaan we dieper in op Herber, Aert en Arij Jacobs.