zaterdag 2 januari 2010

Hoekse Waard lijn

In de archieven van de Hoekse waard vinden we ook enkele verwijzingen naar de familienaam Ambachtsheer. Hier is nog niet heel veel onderzoek naar gedaan maar ik wil toch vast het voorlopige resultaat hier weergeven. Bij dit onderzoek hebben we hulp gehad van Bas Haksteen die enkele aktes in het archief van Dordrecht wist terug te vinden en te vertalen.


SA Dordrecht, Weeskamer Strijen, inv. 2, f. 5 e.v.: op 19 jan. 1630 comp. voor schepenen van Strijen Neeltge Pietersdr., weduwe van Cornelis Neijssen, geassisteerd met Thonis Pietersz. Ambachtsheer als haar voor deze gelegenheid gekozen voogd, enerzijds en Jan Neijssen, als oom en bloedvoogd van het nagelaten weeskind van Cornelis Neijssen, genaamd Annitge Cornelisdr. en ongeveer twee jaar oud, anderzijds. Comparanten zijn overeengekomen, dat de weduwe alle goederen, die door haar man zijn nagelaten, zal blijven bezitten, in ruil waarvoor zij heeft beloofd haar kind te onderhouden en op te voeden totdat zij twintig jaar is geworden of tot het moment, waarop zij gaat trouwen en haar dan een bedrag van 2 gl. 10 st. zal uitkeren. (transcriptie Bas Haksteen)


SA Dordrecht, Weeskamer Strijen, inv. 2, f. 12v: op 4 mei 1630 legt Antonis Pietersz. Ambachtsheer rekening af van de inkomsten en uitgaven, die hij gehad en gedaan heeft als "collecteur vande erffhuijscedulle vande vercochte goederen van Annitgen Arijensdr., naergelate weeskint van Arijen Cornelisz. Kievit ende Maritge Tonis, beijde zaliger." (transcriptie Bas Haksteen)


We leren van een Anthonis/Thonis Pietersz Ambachtsheer. In de eerste akte als voogd van de dochter van Cornelis Neijssen en Neeltge Pietersdr. Ook in de tweede akte treedt hij op als voogd van het weeskint van Arijen Cornelisz Kievit en Maritge Tonis.

Eigen onderzoek in het streekmuseum te Heinoord in de kaartenbak van de lokale genealogische vereniging vind ik nog een referentie

19 jul 1631 - Thonis Pietersz Ambachtsheer broeder van Adriaen Pietersz staat borg voor Adraein Pietersz koopt om f 79-0-0 haver op helft van 16 hondt in Nw-cromstrijen van Bastiaen Dircx van der Stee

Iets later in de tijd vindt Bas Haktseen ook nog de volgende akte:

SA Dordrecht, wk Strijen, inv. 2, f. 160, akte dd 17 okt. 1656: compareren voor schout en schepenen van Strijen Pieter Aerijensz. Ambachtsheer, weduwnaar van Neeltie Claes, enerzijds en Claes Tijse, als grootvader en voogd over Jan Jansz., ongeveer 21 jaar oud, Trijntie Jansdr., ongeveer 18 jaar oud en Abraham Jansz., ongeveer 14 jaar oud, allen nagelaten kinderen van Neeltie Claes in huwelijk verwekt door Jan Jansz. en tevens als voogd van Bastiaentie Pietersdr., ongeveer 5 jaar oud en Cornelia Pieters, ongeveer 1 jaar oud, beiden nagelaten kinderen van voornoemde Neeltie Jans [sic; moet zijn: Claes] in huwelijk verwekt door Pieter A. Ambachtsheer, anderzijds. Comparanten zijn overeengekomen, dat Ambachtsheer zal behouden alle goederen. inclusief huis, schuurtje, erf, roerende goederen, geld, goud en zilver, zowel gemunt als ongemunt, die Neeltie Claes heeft nagelaten, op voorwaarde, dat hij de uitgaande schulden van de boedel zal betalen en mits hij gehouden blijft zijn twee kinderen te onderhouden tot hun achttiende jaar, huwelijk "ofte anderen geapprobeerden ouderdom toe" en dan aan de nakinderen elk een bedrag van 2 gl. 10 st. en aan de voorkinderen ieder 5 gl. zal uitreiken. (transcriptie Bas Haksteen)

We leren dat Pieter Ariens Ambachtsheer getrouwd was met Neeltje Claes weduwe met 3 kinderen en bij haar 2 dochters verwerkt Bastiaentie (1651) en Cornelia (1655).

Het is logisch om in Pieter Ariens een zoon van Adriaen Pieters te zien de broer van Thonis Pieters Ambachtsheer Als laatste vinden we een reconstructie van het gezin van ene Jan Ariens Ambachtsheer en Maeijcke Bastiaense. Via de kaartenbak identificeren wen we 6 kinderen identificeren gedoopt tussen 1661 en 1669.
In de kaartenbak vinden we de oudste referentie die de geboorte van Anthonis Pietersz plaatst voor 1597.

13 jun 1615 - Anthonis Pietersz Ambochtsheer . besteding aan schoonmaken watering tot 't gescheijt van Moerkerckenlant en Godtschalcxoort om 5 pond


Aangezien de in Hilligersberg gevonden Pieter Maertensz Ambachtsheer (van Schiebroeck) in 1584 is geboren kan deze logischerwijs niet de vader zijn van de broers Anthonis en Arie. We hebben daar overigens in archieven van Schiebroeck en Hilligersberg geen enkele aanleiding gevonden dat deze Pieter Maertensz nog een andere zoon zou hebben gehad als Leendert Pieters. Ook onze Adriaen Cornelisz Ambachtsheer (voor 1595) uit Gyssendam kunnen we niet aan deze tak relateren.

We hebben nu dus totaal 4 verschillende takken Ambachtsheer:

Hoekse Waard: Pieter met zijn zonen Anthonis Pietersz Ambachtsheer en Arie Pietersz Ambachtsheer (minimaal voor 1579)
Bleskensgraaf; Pieter Cornelisz alias Ambachtsheer (rond 1610)
Hardinxveld/Giessendam; Adriaen Cornelisz Ambochtsheer (voor 1595)
Hilligersberg; Pieter Maertensz, Ambachtsheer van Schiebroeck (1595)


Van deze 4 lijnen lijkt alleen de lijn uit Hardinxveld hedendaagse nakomelingen met de familienaam Ambachtsheer/Ambagtsheer te hebben voortgebracht.