zaterdag 1 november 2008

Claes Dircksen Ambachtsheer

Vandaag wil ik even terugkomen op het gezin van Claes Dircksen, Arij Dircksen en Adriaentje Dircksen. We hadden al gezien dat een dochter van Claes Dircksen Ambachtsheer (genaamd Marichje) 2 doopgetuigen had genaamd Arieantje Dirks en Arij van de Grient. Met enig zoekwerk vinden we in bij de bewerkingen van de doopboeken van Wijngaarden door men. de Bruijn:

Arij Pieterse van der Grient.
Bastiaentie Ariens.
26.09.1677 Arij. g.Huibert Pieterse van der Grient, Pieter Ariense,
Barbertie Claes.
-------------------------------------------------------------------------
otr. 06.12.1681.
Arij Pietersz van der Grient, jonge wedn. v.Bastiaentie Ariens, wnd. tot Wijng.
Ariaentie Dircks, jd van Hertogsvelt.
x
otr. 16.11.1675.
Arijen Pieterse de Jonge, Soo genaemt in oppositie van sijn broeder van
de selfde naem.
Ariaentie Dircks.
22.03.1682 Aert. g.Huibert Pieterse, Claes Dirckse, Marretie Pieters, Marretie Goverts.
25.07.1683 Dirck. -
09.09.1685 Claes. g.Arij Pieterse den Ouden,Arijen Dirckse,Marritie Claes


We zien hier bij de zoon Claes van dit echtpaar 2 opvallende getuigen Arijen Dirckse (haar broer) en Marritie Claes. Op deze laatste komen we nog terug.

Als deze vondst combineren met de gegevens van het doopboek van Hardinxveld bewerkt door men. de Bruijn:

Claes Dirksen
Adriaentje Ariens, (KLEIJNEN?)
o.a.#
23- 9-1691 Arien g.Jacob Ariense, Hillighje Jacobs
1- 3-1693 Dirck Arijen Dircxs, Ariaentje Dircxs
13- 3-1695 Jacob Arijen Arijense, Hilligje Jacobs
11- 2-1699 Claes Arij Ariense CLEIJN, Grietje Cornelis


Het is nu in iedergeval duidelijk dat Claes Dircksen, Arij Dircs en Ariaentje Dircxs broer en zus zijn van elkaar. Maar wie is nu Arij Dircxs. Met enig zoek werk vinden we 2 kandidaten. In Molenaarsgraaf hebben we een Arij Dircks Ambachtsheer die in 1696 trouwt met Marichje den Haen en een dochter Marichje Ariens Ambachtsheer krijgen. In Hedel vinden we ook een Arij Dircks die in 1686 trouwt met Hendrickje Weijburch en daar de volgende kinderen laat dopen.

Arien Dircksz. AmbagtsHeer (J.M. van Hartogsvelt).
Gehuwd voor de kerk op dinsdag 1 november 1689 te Hedel (NG) (bron: DTB 901) met Hendrikjen Arijens Weijburgh, geboren te Hedel, dochter van Arie Jansz. Weijburgh en Geertruyt Jans. van Steenbergen.
Uit dit huwelijk:
1. m Arijen AmbagtsHeer, gedoopt (NG) op donderdag 9 november 1690 te Hedel.
2. m Dirck AmbagtsHeer, gedoopt (NG) op zondag 20 juli 1692 te Hedel (bron: DTB 901), overleden < 09 1701 te Hedel.
3. v Marike AmbagtsHeer, gedoopt (NG) op donderdag 17 februari 1695 te Hedel (bron: DTB 901).
4. m Jan AmbagtsHeer, gedoopt (NG) op donderdag 2 juli 1699 te Hedel (bron: DTB 901).
5. m Dirck Ariensz. AmbagtsHeer.
6. v Geertruid AmbagtsHeer, gedoopt (NG) op zondag 29 juni 1704 te Hedel (bron: DTB 901).


Opvallend is dat zowel Claes Dircksen als deze Arij Dircksen 2 zonen Arij en Dirck dopen en een dochter Marichje. Deze naam Marichje komen we niet tegen bij de ouders van hun resp. vrouwen. Toevallig heet van beide heren de schoonvader Arij. De vernoeming van de zoon Arij naar vader van moederszijde is dus duidelijk. Ook duidelijk dat de vernoeming van Dirck komt van de vaders zijde. Maar waar komt Marichje vandaan? Zou dit hun moeder kunnen zijn?
In iedergeval lijkt het waarschijnlijk om in de Arij Dircks uit Hedel de gezochte broer van Claes Dircksen te zien.

We richten onze aandacht weer even op Claes Dircksen. Zijn vrouw is Adriaentje Ariens Kleijnen. Dit is snel af te leiden als we in de doopboeken van Hardinxveld terugvinden.

Arij Arijens KLEIJNEN, op Steenenhoeck, bel. 25-12-1671
Hillichje Jacobs, (bel. 25-12-1660 welke zie ook ~ get?)
#
4- 3-1668 Ariaentje g.Cornelis Arijens, Ariaentje Jacobs
12-10-1670 Jacob Jan Warents, Jan Arijens, Hilleken Jacobs
18- 2-1674 Arien Peeter Jielis, Jenneken Claes


Maar waarom zou u denken volgen we nu de lijn van Kleijnen. Nu dat zal u snel duidelijk worden. Onthou nu even de getuige Jenneken Claes.
Als vader van Arij Arijens Kleijnen komen we op

Ariaen Ariaense CLEIJNEN
Adriaentien Andriessen
10-10-1643 Ariaen
5-11-1645 Andries
30-12-1646 Pleuntien
17- 1-1649 Grietken


Maar let op wat we ook vinden:

Claes Dirksen
Aentien Andriessen
15-10-1651 Janneken
25-10-1654 Dirck
24- 9-1656 Andries


Zie daar onze Jenneken Claes! En tenslotte hebben we

dd.20.03.1657 Barber Ariens, weduwe van za. Claes Dircxsen, geassisteert met Arien Ariensen Coyman, hare broeder ende voocht, beyde woonende op Hardincxvelt, ter eenre. Dirck Claesen ende Cuynder Jansen, als getrout hebbende Marigjen Claes, mitsgaders Lijsken Claes, alle woonende binnen deser Heerlijkckheyt ende kinderen van Claes Dircxsen, bij hem verwect aen Barber Ariens, ter andere zeyde, hebben met malcanderen met aller minne ende vrintschapen overcomen....[verdeling.]...Barber krijgt de boedel en betaelt elck kint 50 Car.gld.(Weeskamer Hardinxveld inv. 2)


Ik geef toe de bewijsvoering is niet heel erg sterk maar we komen tot de conclusie dat Claes Dircksen als weduwnaar van Aentien/Ariaentje Andriessen is getrouwt met Barber Ariens. En Ariaentje Andriesse was toen weduwe van Arie Ariens Kleijnen. En de kleindochter van dit laatste echtpaar trouwt met Claes Dircksen Ambachtsheer.

En de relevantie? Wel. Claes Dircksen en Barber Ariens hadden een zoon Dirck Claesen en een dochter Marichje Claesen. We vinden in Hardxinveld:

Dirck Claesz, onder Hardinxveld
Marichje Jacobs
#
15-11-1669 Neeltje g.Jacob Arijens, Stijntjen Arijens
19- 4-1671 Neeltie idem


Als getuige vinden we hier Jacob Ariens (een veronderstelde broer van Barber Ariens). We zochten een Dirck...met een vrouw Marichje verbonden aan het geslacht Ambachtsheer. Herinnert u zich nog de getuige Marichje CLaes bij de kinderen van Arij Pieters en Adriaentje Dircks. Zou dit de zus van Dirck Claesen kunnen zijn?

Welnu met enige kanttekeningen van een zwakke bewijsvoering mogen we toch wel de voorzichtige conclusie trekken dat Dirck Claesen en Marichje Jacobs de ouders zijn van Claes, Arij en Adriaentje Dircksen. Dit ondanks dat we van dit gezin geen dopen hebben teruggevonden van deze 3 kinderen. En dat deze Dirck Claesen de zoon is van Barber Ariens (Ambachtsheer) en Claes Dircksen.

Volgende keer gaan we dieper in op Herber, Aert en Arij Jacobs.

maandag 22 september 2008

De oudste verwijzingen II Ambachtsheer

In de publicatie "Genealogie Alblasserwaard" door J E Heijns vinden we in de stamboom van Huysman een vermelding van Pieter Cornelis alias Ambachtsheer. In de collectie van de heer Bruin vinden we in de bestanden aangaande Bleskensgraaf:

Wk.nr.1 f33 3-3-1641
c. Neeltgen Goossen, won. dorp Bleskensgraaf, wede van Pieter Cornelisz alias Ambachtsheer, geass. met Goossen Theunisz haar vader, ter eenre en Hendrick Cornelisz won. Bleskensgraaf als gerechte bloedvoogd van het weeskind Cornelis Pietersz oud 20 weken. Uit vaders versterf 3 mrg land in Nieuw Lekkerland in een weer van 12 mrg ten oosten Lauwen Hoff, ten westen Phillips Pietersz; nog een ½ mrg in Nieuw Lekkerland in een weer van 10 mrg gen. Maet lant, ten oosten Jan Cornelisz, ten westen Vop Jansz. Een obligatie op Cornelis Gielen tot Ridderkerck 300 gld. Neeltgen Goossen houdt de boedel met huis hof en erve en overig land, paerden, koeien, rentebrieven enz. Zij zal het kind opvoeden (de Bruin collectie; Bleskengraaf dt)


De vermelding van een obligatie op Cornelis Gielen uit Ridderkerck is interessant. We vinden tevens:

24.11.1653
178 Cornelis Michielsz Legendijck (wonende Rydderkerck) voor de helft en Hendrick Cornelisz, wonende Bleskensgraeff, oom en bloedvoogt van moeders zijde, Aelbrecht van Breevelt, schout tot Rydderkerck, oppervoogt van de twee weeskinderen van Cornelis Giellen voornoemt, namelijk: Dirck 18, Michiell 13, waarvan moeder was Barbara Cornelis, voor 'd andre helft dragen over aan kinderen van Hendrick Cornelisz voorschreven, gehuwd met Grietgen Pieters (overleden), genaemt: Cornelis,Aryen, Jan, Theunis en Pieter; mitsgaders: Hendrick Huybertsz gehuwd met Adriaentgen Hendricks, wonende Streefkerck, de gifte van: 4 mrg. 225 r in drie weren [N17-19] gemeen en onverdeelt met de landerijen van Hendrick Cornelisz voornoemt uitgezondert sijn huysinge metten buytenwerff. Oost en West de weduwe en kinderen van Cornelis Cornelisz.
178v Vader Cornelis Michielz Legendijck is aan zijn twee kinderen Dirck en Michiel 1225 kar. gld. schuldig. 4%; stelt pand: zijn goederen.


Wederom vinden we een Hendrick Cornelisz als bloedvoogd van de kinderen en wel van moeders zijde. Het is duidelijk dat Hendrick en Barbara broer en zus zijn. Uit de vorige akte leerde we dat Pieter Cornelis een obligatie hield van 300 gulden op ene Cornelis Gielen. En dat een zeker Hendrick Cornelisz bloedvoogd is van zijn kinderen. De conclusie dat Pieter een broer is van Hendrick en Barbara is daarmee gerechtvaardigd.

In de kwartierstaat van Hartog-Kraaijenveld van J. Hartog vond ik een verwijzing naar een akte betreffende ene Pieter Cornelisz als bloetvoogd van de kinderen van ene Adriaen Cornelisz. Na opvragen van de akte bij het Archief van Dordrecht was de heer Haksteen wederom bereid gevonden de akte te vertalen.

Op huijden desen VIen Mertij [1615] zoe zijn met minne ende vrientschap bij maniere van boelscheijdinge ende vertichtinge ter presentie ende ten overstaen van den schoudt ende heemraden ondergenoemt als oppervoochden van 's heeren wegen vereenicht ende veraccordeert Merrichgen Gerritsdr. [weduwe van] wijlen Adriaen Cornelisz. zaliger, geassisteert met Pieter Gerritsz. haeren broeder ende Cornelis Heijndricxsz. haeren oom, ter eenre ende Pieter Cornelisz. als recht bestorven bloetvoocht van de naegelaete weeskinderen van zaliger Adriaen Cornelisz. voornoemt, ter andere zijde ende dat in den manieren hier naer volgende. In den eersten zal de voorsz. Merrichgen Gerritsdr. gehouden wesen haer vier onmondige weeskinderen geprocreert bij den voorsz. Adriaen Cornelisz., met naemen Neeltgen Adriaensdr. out ontrent twaelff, Gerrit Adriaensz. out thien jaeren, Adriaen Adriaensz. out seven jaeren ende Cornelis Adriaensz. out vijff jaeren, te onderhouden in eeten, drincken, cleeden ende reeden, ter schoolen stellen ende naer haeren staet en voerts alles te doen zoe wes een goede moeder schuldich ende behoort te doen, ende dat geduijrende den tijt zoe lange de voorsz. kinderen tot haeren moimbaeren daegen, te weten de knechtgens tot haeren achthien jaeren ende 't meijsgen tot haere sesthien jaeren gecomen zullen sijn. Waer voorens de voorsz. Merrichgen Gerrits geheel tot haeren handen nemen ende behouden sal voor nu ende ten eeuwigen daege alle de goederen 't sij van huijs, hoff, lant, sant, inboel ende haeffelijcke goederen als anders, egeen vvtgesondert, soe die den voorsz. Adriaen Cornelisz. metter doot ontruijmpt ende achtergelaeten heeft, voorts alle incomende schulden ontffangen ende alle vvtgaende schulden betaelen buijten de voorsz. weeskinderen kost ofte profijt. Des is voorsz. Merrichgen Gerritsdr. gehouden de voorsz. kinderen, als 't jongste kint tot zijnen moimbaeren jaeren gecomen sal sijn, te samen vvt te reijcken voor haer vaders besterffenis eens de somme van twee hondert Carolus gulden, compt elck kint vijftich car. gulden. Ende ingevalle eenige der voorsz. kinderen binnen haeren moimbaeren daege comen te overlijden, sullen de belooffde penningen erven op haere andere broeders ofte suster ende niet op haere moeder. Ende oft saecke [ware] dat alle de voorsz. kinderen binnen haeren moimbaren jaeren comen te overlijden, soe en sal de voorsz. Merrichgen Gerritsdr. niet meer de erffgenaemen van de voorsz. kinderen vvtreijcken als eens sonder meer de zomma van hondert car. gulden ende dat niet eer als 't jongste kint, indien 't int leven gebleven waer, tot zijnen achthien jaeren gecomen zoude sijn geweest. Ende oft bevonden worde dat de voorsz. moeder haere kinderen niet eerlijck en onderhielde in eeten, drincken, cleeden ende reeden, als anders, als voorschreven staet, mach de voocht van de voorsz. kinderen met den schoudt ende heemraden de voorsz. kinderen nae haer nemen en besteden de selve op een ander tot coste ende laste van de voorsz. moeder. Ende hier mede zijn de voorsz. parthijen minnelijck ende vriendelijck vereenicht ende veraccordeert, verticht ende vertegen, voor nu ende ten eeuwigen daege. Actum. Aldus gedaen ten overstaen ende ter presentie van Adriaen Geenen schoudt, Aert Jansz. ende Aert Adriaensz. Haen, heemraden in Nieuleckerlant. Date ut supra. (vertaling Bas Haksteen)

Ene Adriaen Cornelisz getrouwd met Merrichgje Gerritsdr kreeg 4 kinderen Neeltge Adriaens (1603), Gerrit Adriaens (1605), Adriaen Adriaens (1608) en Cornelis Adriaens (1610). Bij overlijden van Adriaen Cornelisz werd Pieter Cornelisz bloetvoogd van de kinderen. Het meest voor de handliggende bloedverwantschap is dat Pieter en Adriaen broers zijn. De grote vraag natuurlijk is of we Pieter Cornelisz gelijk kunnen stellen met Pieter Cornelisz alias Ambachtsheer. Dat zou het namelijk ook waarschijnlijk maken dat de Adriaen Cornelisz gelijk is aan Adriaen Cornelisz Ambochtsheer. De vermelding van een Cornelis Hendricks is hier opvallend. Hij wordt als oom van de Merrichje Gerritsdr. Het is verleidelijk om in deze Cornelis Hendricks de vader te zien van Pieter Cornelisz alias Ambachtsheer en zijn boer Hendrick Cornelisz Huysman. Tot nog toe heb ik echter nog niet kunnen vinden hoe Cornelis Hendricks een oom van Merrichje Gerritsdr is en wie Merrichje Gerritsdr is.
Voorals nog lijkt dit spoor dus dood te lopen. We kunnen niet aantonen dat de in deze akte vermelde Adriaen Cornelisz dezelfde is als Adriaen Cornelisz Ambochtsheer. En we kunnen ook niet aantonen dat zijn waarschijnlijke broer Pieter Cornelisz dezelfde is als Pieter Cornelisz alias Ambachtsheer.

zondag 31 augustus 2008

De oudste verwijzingen I Ambachtsheer

Zoals beloofd wordt het tijd om enkele personen wat meer uit te diepen. Om te beginnen de oudste gevonden generaties in Hardinxveld. In het Nationaal Archief vond ik in de collectie van J Hartog een referentie naar Adriaen Cornelisz Ambochtsheer. De heer Haksteen heeft op verzoek van Richard Ambachtsheer het origineel nog even verder vertaald en dit levert de volgende transcriptie op.

"Jan Corsz. eijsscher contra Adriaen Cornelisz. Ambochtsheer woonende op Gijssen buijtendams eijsch doende. Extra ordinaris rechtdaech gehouden op costen van ongelijcken op den IIIIen Junij 1613. Present schepenen alle excepto Stoffel Florisz. Den eijsscher seijt dat hij in den voorleden winter van den gedaechte gecocht hadde een paer lange waerden rijs, ende heeft daervan ontfangen een hondert en t' achtentich bossen, ende als hij op den IIen Junij lestleden deselve rijs aen den gedaechte soude betaelen, heeft den gedaechte geseijt dat den eijsscher egeen coop aen deselve rijs en hadde, hem daerover scheldende voor een leugenaer. Den gedaechte seijt dat den eijsscher egeen coop aende rijs en hadde, ende deselve 180 rijs bossen gelaeden heeft, buijten zijn weten. Schepenen, parthijen gehoort hebbende, wijsen parthijen bij malcanderen op hoop van accoort, ofte bij faulte vandien dat parthijen ten naesten rechtdaeg schriftelijck haere verificatie inbrengen, daermede sij haer willen behelpen. Idem eijsscher contra Heijmen Cornelisz. woonende in Slijdrecht gedaechde, eijsch doende. Den eijscher seijt, dat den gedaechden op den IIen Junij lestleden ten huijse van de schoudt Otto van der Mijll tegens hem eijsscher geseijt heeft, Adriaen Cornelisz. ende ghij simmeleert met malcanderen van den coop van de rijs. Den gedaechde ontkent deselve woorden gespoecken [sic] te hebben ende wil voorts procederen op costen van ongelijcken verzoekende voorts copie uit den eijsch. Schepenen, parthijen gehoort hebbende, consenteren den gedaechden copie uit den eijssch ende wijsen parthijen bij malcanderen op hoop van accoordt, ofte bij faulte vandien een ander citatie tegens den naetsten [sic] rechtdach." [ORA Hardinxveld inv. 22, akte dd 4 juni 1613])
(transcriptie van Bas Haksteen)


Een alleraardigste verhaal. Een aantal jaren later duikt de naam Ambachtsheer weer op in Hardinxveld:

- 11 sept. 1675: comp. voor schout en schepenen van Hardinxveld Theunis Theunisz. Ambachtsheer, als echtgenoot van Jannetje Cornelisdr., Pieter Nanningen en Wouter Hendricksz. de Vrijes, als procuratie hebbende van Cornelis Nanningen, weduwnaar van Marichje Cornelisdr., voornoemde Pieter Nanningen nog als behuwd oom van Teuntgen Cornelisdr. en voornoemde comparanten samen vervangende Cornelis Cornelisz. Oostende, allen kinderen en erfgenamen van Cornelis Cornelisz. Oostende de Oude en Janneken Cornelisdr., zijn vrouw, beiden overleden. Comparanten verkopen voor 200 gl. aan Willem Arijensz. Blocklant, inwoner van Hardinxveld, een huis in de Peulenstraat aldaar, staande op de benedenpolder van Hardinxveld, belend oost Jacob Arijensz. Ambachtsheer en west Pieter Nanningen. (ORA Hardinxveld inv. 3)(transcriptie Bas Haktseen)

Het gezin van Theunis Theunisz en Jannigje/Jannetje Cornelisdr is in de doopboeken snel terug te vinden en hiervinden we als oudste zoon Anthonis met de doopgetuigen: Dirck Claes, Pieter Nanningen en Leentje Fransen.

Nu vindenen we in de weesarchieven van Hardinxveld de volgende akte:

(115) dd.24.09.1643 Lijntgen Franse, weue wijlen Teunis Ariaensz, ter eenre, Ariaen Ariaensz, als oom ende bloetvoocht van de onmondige kinderen, genaemt Janneken, Marieken, Ariaentgen ende Teunis Teunisz, ter andere sijde, nopende de erffenisse daerinne de voorss kinderen bij doode van haeren sa, vader bestorven sijn. .... [Verdeling.] .... De moeder sal de kinderen opvoeden tot haer mondige dagen ende alsdan elcx uytreycken gld. 1.10-

De vader van Teunis Teunissen is dus Teunis Ariens. Er is ook nog een broer Ariaen Arieaensz. Mogelijk is de eerder genoemde Jacob Ariensz Ambachtsheer (de buurman van Pieter Nanningen) ook een broer in dit gezin. Laten we eerste eens kijken naar Ariaen Ariensen want hier vinden we nog een hoop informatie over:

(289) dd.27.02.1670 Gijsbert Damisse, wonende in Papendrechtende Gerrit Aertsse de Vucht, wonende in Hardincxvelt, beyde oudt oomen ende bloetvoochden van Aryen Pauwels Avontuyr, naergelatende weese van Pauwels Aryenssen Avontuyr ende Lijntgen Aryens, beyde za. ende dienn volgende de enige ende universele erffgenamen van Wijlen Marichien Huygen zar., in haer leven gewoont hebbende in hardincxvelt, v erclaerden te cederen aen Aryen Aryens Ambachtsheer, schepen ende inwoonder alhyer, een huysinge ende erve in de Peuluestraat buytendijcx, belnt noort Jocob Cornelissen Klijn en overpad voor Joost Cornelissen Buyck.

(290) dd.27.02.1670 Aryen Aryensen Ambachtsheer, onsen mede schepen, bekende schuldich te wesen aen 't naegelaten weeskint van Pauwels Aryensen Avontuyr, 123 Car.gld. Voldaen dd 13.11.1671 aen Cornelis Pleunen als vooght van het weeskint.

- 5 april 1679: comp. voor schout en heemraden van Dubbeldam Andries Ariensz. Ambachtsheer, voor zichzelf en uit naam van zijn moeder Anneken Ariensdr., Cornelis Maertens, wonende op Hardinxveld, als echtgenoot van Anneken Pieters, Aert Gillisz. van Heck, als echtgenoot van Anneken Floris en Maijken Lamberts, dochter van Maijken Andriesdr., allen nakomelingen van Luijcxken Willems, weduwe van Andries Ariensz., in zijn leven schout van Dubbeldam. Zij sluiten een overeenkomst met Goossen Dircxsz. Molendijck, heemraad van Dubbeldam, weduwnaar van Pieterken Andriesdr., dochter van voornoemde Andries Ariensz. en eerder gehuwd geweest met Jan Geene. (ORA Dubbeldam inv. 1, f. 158v)

(56) dd.20.03.1657 Barber Ariens, weduwe van za. Claes Dircxsen, geassisteert met Arien Ariensen Coyman, hare broeder ende voocht, beyde woonende op Hardincxvelt, ter eenre. Dirck Claesen ende Cuynder Jansen, als getrout hebbende Marigjen Claes, mitsgaders Lijsken Claes, alle woonende binnen deser Heerlijkckheyt ende kinderen van Claes Dircxsen, bij hem verwect aen Barber Ariens, ter andere zeyde, hebben met malcanderen met aller minne ende vrintschapen overcomen....[verdeling.]...Barber krijgt de boedel en betaelt elck kint 50 Car.gld.


Nu zul je denken waarom nu ineens een Arien Ariensen Coyman? Wat heeft die er mee te maken. Wel hierover het volgende. In de Notariele archieven van Notaris Pieter Backer te Hardinxveld komen we 2 testamenten tegen van Annigje Ariens weduwe van Andries Ariens Ambachtsheer en ook Annigje Ariens weduwe van Arie Ariens Koyman. Uit deze testamenten blijkt dat Arie zowel als Coyman als als Ambachthseer bekend stond.
Ook andere referentie bewijzen onomstotelijk dat Arie Ariens Coyman en Arie Ariens Ambachtsheer dezelfde persoon zijn. Maar we dwalen een beetje af. We waren bezig met Adriaen Cornelisz Ambachtsheer.

Hoewel we dus geen directe relatie van Arie Ariensen Ambachtsheer, Toenis Ariens, Jacob Arijens Ambachtsheer en Barber Arijens met Adriaen Cornelis hebben kunnen aantonen. Meen ik hier toch duidelijk de vader van deze kinderen in te moeten zien. Om diverse reden:
- We zoeken een vader met de naam Arie of Adriaen
- Arie Ariensen noemt 1 van zijn 3 zonen Cornelis
- De tijdschaal klopt
- En de gevoerde achternaam klopt

Hoewel we van Jacob geen direct bewijs hebben dat hij een broer of zuster van Arie, Toenis en Barber is ligt het voor de hand om ook hem in het gezin te plaatsen.

Nu zijn we nog niet helemaal klaar met Hardinxveld. We vinden namelijk in de lijst van verponding van Sliedrecht uit 1686 (collectie Heijns)

De 7 partijen in IJmerde of Engelbregtsplek (aangeslagen op 13.3.-).
Teunis Teunisse Ambagtsheer op Steenenhoek (16.-) -.16.-.
Cornelis Andriesse op Hardingsvelt benede Krommegat (34,-) 1.14.-.
Andries Willemsse op Hardingsvelt bove Krommegat (26.-) 1.6.-.
Rijk Cornelisse, bove krommegat op Hardingsvelt (32.-) 1.12.-.
Herber Jacobs Ambagtsheer op Stenenhoek (30.-) 1.10.-.
Sion Jansse Bakker op Hardingsvelt in de Peulestraat (60.-) 3.-.-.
Andries Ariensse Ambagtsheer 't eijnde de Peulestraat (40.-) 2.-.-.


De 5 partijen van Aart Lojen Bosch, aengeslagen op 16 guldens.
Pieter Pieterse Backer op Stenenhoeck -.14.-.
Aart Teunisse Hek in de Peulestraat -.18.-.
Herber Jacobse Ambagtsheer op Stenenhoek 1.12.-.
Cornelis Corsse, Hardingsvelt 1.8.-.
Jan Cente 2.2.-.Naast Teunis Teunis Ambachthseer en Andries Ariens Ambachtsheer (de zoon van Arie Ariensen Ambachtsheer/Koyman) vinden we nog een Herbert Jacobs Ambachtsheer.
Waar komt die nu weer vandaan. Via een tweede Jacob Ariens Ambachtsheer (gedoopt in 1676 en gehuwd 1715 met Sijgje Jans de Krijger, dus beslist een tweede persoon) vinden we via de doopgetuige Lijsje Dircks bij al zijn kinderen nog een Aert Jacobs gehuwd met Lijsje Dircks. Uit de doopgtuigen en via de akte:

22 mrt. 1683: comp. voor schout en schepenen van Hardinxveld Claes Joosten, Heilige Geest Armmeester van Hardinxveld en Lijsjen Dircx, weduwe en boedelhoudster van Arien Jacobsz., wonende te Hardinxveld. Zij verkopen voor 39 gl. en 8 st. aan Aert en Herber Jacobsz. hun "gerechtigdheid", zijnde 1/3 part in een erf, huis en dijkstal, staande en gelegen onder de Benedenpolder van Hardinxveld, belend oost Willem Claesz. Couwenhoven c.s., west Cornelis Pietersz. (ORA Harndinxveld inv. 4, f. 43v)

Wordt de verbintenis met Herbert Jacobs Ambachtsheer duidelijk. Zijn oudste zoon vermeldt als doopgetuigen ene Jacob Arijens. Wederom op basis van achternaam, patroniem en vermelding als doopgetuige ligt het voor de hand om in de eerder gevonden Jacob Arijens Ambachthseer (buurman van Pieter Nanningen) de vader van de 3 broers Aert, Arie en Herbert Jacobs te zien.

Maar er is nog meer. We vinden ook nog een vermelding van een Claes Dircks Ambachtsheer in Hardinxveld:

24 dec. 1744: comp. voor schout en schepenen van Hardinxveld Dirk Claasz. Ambagtsheer, Jacob Claasz. Ambagtsheer en Teunis Claasz. Ambagtsheer, voor zichzelf en tevens vervangende hun vader Klaas Dirksz. Ambachtsheer, Rijk Pietersz. van Houwelingen, als weduwnaar van Marigje Claasdr. Ambagtsheer, Pieter Rijken van Houwelingen, voor zichzelf en tevens vervangende zijn zuster Ariaantie Rijken van Houwelingen, de schout en het gerecht van Hardinxveld als oppervoogden van Aantie, Lena, en Klaasje Rijken van Houwelingen, Arien Pietersz. Visser, als echtgenoot van Jannichie Teunis, Cornelis Teunisz. de Weerd, Rijk Teunisz. de Weerd en Willem Jansz. Vroeg, als man van Marrigje Teunisdr. de Weerd, Comparanten verklaren voor 176 gl. verkocht te hebben aan Cornelis Jansz. Wisboom, schepen van Hardinxveld, een huis en erf op de Benedenpolder van Hardinxveld, belend noord en zuid Cornelis Ariensz. van Loopik. (ORA Hardinxveld inv. 6, f. 32)

Verder vinden we nog een een vermelding van het huwelijk van dochter van Klaas Dirksen Ambachtsheer. Marjigje Claes Dirks waar de getuigen Ariaentje Dirks en Arij van de Grient. Die we als huwelijks aankondiging terug vinden als Ariaentje Dirks Ambachtsheer en Arij van de Grient in het dossier Den Helder (NGV; dossier S042) zonder verdere vermeldingen.
Verder is er in Hedel en in Molenaarsgraaf nog een huwelijk van een Arie Dirks Ambachtsheer (als j.m. van Hardinxveld) te vinden.
Hoewel er verder weinig bewijzen zijn gevonden om deze Arie, Adriaaentje en Claes Dirksen met elkaar te verbinden. Meen ik hier toch een gezin te kunnen herkennen met als vader een Dirk Ariens. Een vermoedelijke vierde broer van het stel Toenis, Arie en Jacob Ariens Ambachtsheer.

Over de lijn van Claes Dirksen en de broers Toenis en Arie zal ik later nog terugkomen.

dinsdag 5 augustus 2008

Eureka

In de vorige entry melde ik dat met enige gewaagde hypotheses de Hardinxveldse takken van de familie Ambachtsheer met elkaar verbonden leken te kunnen worden. Enige weken geleden vond ik in het Nationaal Archief het bewijs maar mee de Koyman tak en de Teunis tak verbonden werden.

(115) dd.24.09.1643
Lijntgen Franse, weduwe wijlen Teunis Ariaensz, ter eenre, Ariaen Ariaensz, als oom ende bloetvoocht van de onmondige kinderen, genaemt Janneken, Marieken, Ariaentgen ende Teunis Teunisz, ter andere sijde, nopende de erffenisse daerinne de voorss kinderen bij doode van haeren sa, vader bestorven sijn. .... [Verdeling.] ....
De moeder sal de kinderen opvoeden tot haer mondige dagen ende alsdan elcx uytreycken gld. 1.10- (WA Hardinxveld inv 1)


Een andere verwijzing geeft een mogelijke aanwijzing voor hun vader

(99) dd.04.06.1613
Extra ordinaris rechtdaech Jan Corsz, eysscher, contra Adriaen Cornelisz Ambochtsheer, wonende op Gyssenbuytendams. Den eysscher seyt dat hij in den voorleden winter van den gedaechde gecocht hadde een parthij lange waerden rijs ende heeft daer van ontfangen 180 bossen ende als hij op den 2e Juny lestleden den selven rijs aen den gedaechde soude betaelen, heeft den gedaechde geseyt dat den eysscher egeen coop aen de selve rijs en hadde, hem daer over schelden voor een leugenaer. (RA Hardinxveld inv. 22)


Bij een bezoekje aan het streekmuseum van Heinenoord waar ook een uitgebreide collectie genealogische gegevens wordt bijgehouden was ik op zoek gegaan naar gegevens over een gevonden vermelding van een Arien Pieters Ambachtsheer en een Jan Ariens Ambachtsheer. Tot mijn verbazing vond ik nog een Anthonis Pieters Ambachtsheer en een tweede Arien Pieters Ambachtsheer. Anthonis werd vermeld in een akte van 1613 de oudste referentie een week later geëvenaard door bovenvermelde akte. Met enig combineren bleken alle personen in een familieband geschikt te kunnen worden waarmee 3 generaties Ambachtsheer in de Hoeksche waard gelinkt zijn. Er is echter nu geen enkele verband te vinden met de lijnen uit Hardinxveld of Hillegersberg.

Bij een bezoekje aan de studiezaal van de genealogische vereniging van Sliedrecht "de Stamboom" waar ik de serie Hardinxveld van J Hartog zat door te bladeren vond ik nog wat interessante referenties waarmee mogelijk ook Pieter Cornelisz alias Ambachtsheer uit Bleskensgraaf met de Hardinxveldse lijnen verbonden kan worden. Maar dat verhaal bewaren we voor een volgende keer.

zondag 22 juni 2008

Grote database update

Vandaag een grote update aan de database gedaan. Hierin zijn alle gegevens verwerkt die ik uit de bronnen van A J Stasse, de Bruijn, Heijns en de gegevens van Richard Ambachtsheer kon halen. Tevens zijn gegevens uit het gemeente Archief van Amsterdam verwerkt maar dit betreft voornamelijk meer recente generaties. De oude gegevens van de 4 genoemde bronnen hebben er toe geleid dat met enige gewaagde hypotheses alle takken uit Hardinxveld met elkaar kunnen worden verbonden. Hierdoor zijn er nog maar 4 niet verbonden lijnen van Ambagtsheer uit begin van de 17e eeuw over.

  • Pieter Maertenszn Ambachtsheer (Ambachtsheer van Schiebroek) geboren rond 1610
  • Arie met de 4 takken uit Hardinxveld geboren rond 1600
  • Jan Ariensen Ambagtsheer uit Maasdam geboren rond 1640 (nog niet in de database)
  • Pieter Corneliszn alias Ambagtsheer uit Bleskensgraaf geboren rond 1610 (nog niet in de database)

    En nog enkele losse flodders van 1 of 2 generaties later.