vrijdag 20 augustus 2010

Nog een Pouwels

Onlangs bezocht ik het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle om de doopboeken van Zwolle nog eens grondig door te noemen. Dit leverde een verificatie op van alle dopen van de kinderen van Hendrik Pouwels en Gerrit Pouwels. Interessant werd het toen ik ging zoeken op andere dopen met een vader die het patroniem Pouwels gebruikte. Ik vond 2 dopen van het echtpaar

Hermannus Pouwels x Gesien Alberts.
9 aug 1698 Jannes
4 mei 1700 Pouwel

Deze vielen in het bijzonder op omdat de naam Hermannus ook terug komt in de kinderen van Hendrik Pouwels en Mechteld Jacobs. De zoon Jannes zou misschien de ruiter uit Doesburg kunnen zijn die in 1730 opduikt in Den Haag als Jan van Aelderen. Verder onderzoek zal deze hypothese moeten bewijzen.

Voor de volledigheid vermeldt ik nog even de andere vondsten met patroniem Pouwels

Gosen Pauwels x Grietje Jans
8 jun 1686 Cornelis
22 aug 1687 Anna

Jan Pauwels x Christina
25 sept 1687 Sibilla

Jos Pouwels x Willemijntje Hendric
17 feb 1689 Annigie

Voor elk van deze Pouwels is een verder onderzoek nodig voor we ze kunnen koppelen aan Pouwel Assies.

Ambachtsman of Ambachtsheer

In de stamlijn van Pieter Maertensz Ambachtsheer valt zijn kleinzoon Cornelis Leendertsen Ambachtsheer in het bijzonder op. Hij trouwt op 23 feb 1698 in Hilligersberg als 27 jarige jongeman met Marijtie Gerrits Stolck die dan al 3 kinderen heeft van 3 verschillende echtgenoten. Uit haar vierde huwelijk zijn geen kinderen bekend. Als zij op 6 aug 1717 komt te overlijden hertrouwt Cornelis een jaar later met Catharina Claes van Alphen dan weduwe van Jan de Winter maar voor zover bekend kinderloos.
Curieus wordt het als we Catharina Claes van Alphen vrouw van Cornelis Ambachtsheer terugvinden in het testament van Aagje Maartense Ambagtsman getrouwd met Abraham Crijnen van Alphen. Ze krijgt een klein legaat toebedeeld. Het idee dat het hier een kleindochter betreft ligt voor de hand. Zeker wanneer je leert dat Aagje de dochter is van Maarten Cornelisse Ambagtsheer en Aaltje Jans Kint. Zou onze Cornelis nog een zoon Maarten gehad kunnen hebben? In andere bronnen vinden we Maarten terug met de naam Ambagtsman. Hebben we hier een te maken met een afsplitsing van de Ambachtsheer lijn te maken. Zijn de Ambagtsmannen verwant aan de Ambagtsheren?. Het raadsel wordt compleet als we een ondertrouw vermelding vinden van Maarten Cornelise Ambagtsman/heer en Aaltje Jans Kint op 18 januari 1665 te Zevenhuizen. Daarmee is het duidelijk dat Maarten en Aaltje minstens voor 1650 zijn geboren. Het is nu duidelijk dat Maarten geen zoon kan zijn van onze Cornelis Leendert Ambachtsheer die pas in 1670 te Hilligersberg wordt geboren. Ook Catharina Claes van Alphen vinden we terug in de doopboeken van Zevenhuizen op 25 november 1668.
De vraag blijft dus als Aagje Maartens Ambachtsman/heer geen familie is van Cornelis Leenderts Ambachtsheer, waarom wordt zijn vrouw dan vermeldt in haar testament.

We zoeken verder rond Zevenhuizen naar een mogelijke relatie tussen de man van Aagje, zijnde Abraham Crijnen van Alphen en Catharina Claes van Alphen. Al snel vinden we Abraham Crijnen terug als zoon van Crijn Abrahamse van Alphen en Neeltje Dirckx Groeneweg. Hij blijkt nog 2 zussen te hebben en wel Barbara en Claesje. Van zijn vader Crijn vinden we nog 2 broers en een zus terug Cornelis, Dirk en Maertjen. Dirk gaat verder met de naam Brielsman. Van Catharina Claese vinden we als ouders Nicolaas Mattheus van Alphen en Emmetje Pietersdr de Rij. We vinden geen enkel aanknopingspunt van een familie verband tussen Abraham Crijnen en Catharina Claes van Alphen. Zelfs niet tussen de eerste vrouw van de eerste man van Catharina. Jan de Winter blijkt eerder getrouwd geweest met Ariaantje Cors van Alpen. Ook deze vrouw kunnen we niet relateren aan Abraham Crijnen van Alphen.
We zoeken verder op de naam Ambachtsman en komen met enige zwakke verbindingen tot de volgende fragment genealogie;
I Maerten Adriaensz Ambachtsman (geb voor 1590) trouwt met Marritge Inggensdr zij krijgen 6 kinderen
a- Arien (zie IIa)
b- Claesgen
c- Marritge
d- Cornelis (zie IIb)
e- Pouwel (zie IIc)
f- Thonis

IIa Arien Maertens heeft een zoon Cornelis Arien Maerts

IIb Cornelis Maertens heeft 4 kinderen gekregen
a- Maarten (zie IIIa)
b- Cornelis (zie IIIb)
c- Theuns (zie IIIc)
d- Beun (zie IIId)

IIc Pouwel Maertens krijgt een zoon Thonis Pouwels Maertens

IIIa Maarten Cornelisse Ambachtsheer/Ambagtsman ondertrouwt 18 januari 1665 te Zevenhuizen met Aaltje Jans Kint zij krijgen 2 kinderen
a- Aagje Maartens Ambagtsman trouwt met Abraham Crijnen van Alphen, geen kinderen
b- Cornelis Maertens Ambagtsman sterft 1703-1711 na 9 jaar dienst aan boord van de Generale Vrede op de terugreis uit Oost-Indië

IIIb Cornelis Cornelisse Ambachtsman trouwt met Ariaentje Pietersdr Comen en krijgt 3 dochters
a- Neeltje doop 8 feb 1674 te Bleiswijk
b- Burgje doop 26 apr 1676 te Bleiswijk
c- Sybrechje doop 12 okt 1678 te Bleiswijk

IIIc Theunis Cornelisse Ambaghtsman trouwt 25 feb 1674 te Bleiswijk met Leentje Willems Verduin
a- Kornelis Theunisse Ambachtsman doop 21 okt 1674 te Bleiswijk.

IIId Beun Cornelisse Ambachtsheer wordt genoemd in een akte. Gezien de datum uitgesloten als zoon van de in Schiebroeck geboren Cornelis Leenderts Ambachtsheer. Een relatie met de Ambachtsheer tak uit Schiebroeck kan niet worden aangetoond.

19/04/1701; Beun Cornelisse Ambagtsheer uit Schiebroek, geeft aan dat hij aan Cornelis Gerritsz de Bruijn te Hillegersberg een bedrag van 350,- gulden schuldig is.
N.B. Beun Cornelisse Ambagtsheer tekent met Bonefaes Cornelisse Ambagtsheer. (ONA Rotterdam inv 1659 akt 46 blz 89)
Verdere nazaten met de naam Ambachtsman hebben we niet kunnen vinden. Enige relatie met de lijnen van de naam Ambachtsheer/Ambagtsheer hebben we evenmin kunnen vaststellen
De kinderen van Maerten Adriaensz worden genoemd in de index Transporten Zevenhuizen.
In de index Transporten Zevenhuizen 1617-1732 komen de volgende naamen voor;
Arien Maertense, Corn. Arien Maerts, Maarten Ariens, Pouwels Maertens en Tonis Maertens. (akte 91v 19-12-1618). In de weeskamer archieven komen we tegen rond 1618. Marritgen Inggensdr weduwe van Maerten Adriaensz Ambachtsman en kinderen Adriaen Maertensz, Claesgen Maertensdr gehuwd met Willem Cornelis Schortecleet, Marritgen Maertensdr, Cornelis Maertensz, Thonis Pouwels Maertens.

Het is niet zeker of alle genoemde kinderen van Cornelis Maertens broers zijn. Het licht echter voor de hand gezien de regio waarin ze voorkomen, de periode waarin ze zijn geborenen en het gebrek aan andere opties. Ook de koppeling tussen de naam Ambagtsheer en Ambagtsman is niet bewezen. Beun gebruikt de naam Ambagtsheer in een schuldbrief maar dit is de enige akte waarin we deze persoon hebben teruggevonden. Teunis en Cornelis zijn alleen met de naam Ambachtsman of variaties daarop teruggevonden. Maarten wordt in indexen verwezen met Ambagsheer maar in de akte komt Ambachtsman voor. Zijn kinderen zijn alleen onder de naam Ambachtsman teruggevonden.
Al met al blijft het een raadsel waarom Aagje Maartens Ambagtsman een legaat toedeelt in haar testament aan Catharina Claes van Alphen getrouwd met Cornelis Leenderts Ambachtsheer kleinzoon van Pieter Maertensz, Ambachtsheer van Schiebroeck.

zaterdag 2 januari 2010

Hoekse Waard lijn

In de archieven van de Hoekse waard vinden we ook enkele verwijzingen naar de familienaam Ambachtsheer. Hier is nog niet heel veel onderzoek naar gedaan maar ik wil toch vast het voorlopige resultaat hier weergeven. Bij dit onderzoek hebben we hulp gehad van Bas Haksteen die enkele aktes in het archief van Dordrecht wist terug te vinden en te vertalen.


SA Dordrecht, Weeskamer Strijen, inv. 2, f. 5 e.v.: op 19 jan. 1630 comp. voor schepenen van Strijen Neeltge Pietersdr., weduwe van Cornelis Neijssen, geassisteerd met Thonis Pietersz. Ambachtsheer als haar voor deze gelegenheid gekozen voogd, enerzijds en Jan Neijssen, als oom en bloedvoogd van het nagelaten weeskind van Cornelis Neijssen, genaamd Annitge Cornelisdr. en ongeveer twee jaar oud, anderzijds. Comparanten zijn overeengekomen, dat de weduwe alle goederen, die door haar man zijn nagelaten, zal blijven bezitten, in ruil waarvoor zij heeft beloofd haar kind te onderhouden en op te voeden totdat zij twintig jaar is geworden of tot het moment, waarop zij gaat trouwen en haar dan een bedrag van 2 gl. 10 st. zal uitkeren. (transcriptie Bas Haksteen)


SA Dordrecht, Weeskamer Strijen, inv. 2, f. 12v: op 4 mei 1630 legt Antonis Pietersz. Ambachtsheer rekening af van de inkomsten en uitgaven, die hij gehad en gedaan heeft als "collecteur vande erffhuijscedulle vande vercochte goederen van Annitgen Arijensdr., naergelate weeskint van Arijen Cornelisz. Kievit ende Maritge Tonis, beijde zaliger." (transcriptie Bas Haksteen)


We leren van een Anthonis/Thonis Pietersz Ambachtsheer. In de eerste akte als voogd van de dochter van Cornelis Neijssen en Neeltge Pietersdr. Ook in de tweede akte treedt hij op als voogd van het weeskint van Arijen Cornelisz Kievit en Maritge Tonis.

Eigen onderzoek in het streekmuseum te Heinoord in de kaartenbak van de lokale genealogische vereniging vind ik nog een referentie

19 jul 1631 - Thonis Pietersz Ambachtsheer broeder van Adriaen Pietersz staat borg voor Adraein Pietersz koopt om f 79-0-0 haver op helft van 16 hondt in Nw-cromstrijen van Bastiaen Dircx van der Stee

Iets later in de tijd vindt Bas Haktseen ook nog de volgende akte:

SA Dordrecht, wk Strijen, inv. 2, f. 160, akte dd 17 okt. 1656: compareren voor schout en schepenen van Strijen Pieter Aerijensz. Ambachtsheer, weduwnaar van Neeltie Claes, enerzijds en Claes Tijse, als grootvader en voogd over Jan Jansz., ongeveer 21 jaar oud, Trijntie Jansdr., ongeveer 18 jaar oud en Abraham Jansz., ongeveer 14 jaar oud, allen nagelaten kinderen van Neeltie Claes in huwelijk verwekt door Jan Jansz. en tevens als voogd van Bastiaentie Pietersdr., ongeveer 5 jaar oud en Cornelia Pieters, ongeveer 1 jaar oud, beiden nagelaten kinderen van voornoemde Neeltie Jans [sic; moet zijn: Claes] in huwelijk verwekt door Pieter A. Ambachtsheer, anderzijds. Comparanten zijn overeengekomen, dat Ambachtsheer zal behouden alle goederen. inclusief huis, schuurtje, erf, roerende goederen, geld, goud en zilver, zowel gemunt als ongemunt, die Neeltie Claes heeft nagelaten, op voorwaarde, dat hij de uitgaande schulden van de boedel zal betalen en mits hij gehouden blijft zijn twee kinderen te onderhouden tot hun achttiende jaar, huwelijk "ofte anderen geapprobeerden ouderdom toe" en dan aan de nakinderen elk een bedrag van 2 gl. 10 st. en aan de voorkinderen ieder 5 gl. zal uitreiken. (transcriptie Bas Haksteen)

We leren dat Pieter Ariens Ambachtsheer getrouwd was met Neeltje Claes weduwe met 3 kinderen en bij haar 2 dochters verwerkt Bastiaentie (1651) en Cornelia (1655).

Het is logisch om in Pieter Ariens een zoon van Adriaen Pieters te zien de broer van Thonis Pieters Ambachtsheer Als laatste vinden we een reconstructie van het gezin van ene Jan Ariens Ambachtsheer en Maeijcke Bastiaense. Via de kaartenbak identificeren wen we 6 kinderen identificeren gedoopt tussen 1661 en 1669.
In de kaartenbak vinden we de oudste referentie die de geboorte van Anthonis Pietersz plaatst voor 1597.

13 jun 1615 - Anthonis Pietersz Ambochtsheer . besteding aan schoonmaken watering tot 't gescheijt van Moerkerckenlant en Godtschalcxoort om 5 pond


Aangezien de in Hilligersberg gevonden Pieter Maertensz Ambachtsheer (van Schiebroeck) in 1584 is geboren kan deze logischerwijs niet de vader zijn van de broers Anthonis en Arie. We hebben daar overigens in archieven van Schiebroeck en Hilligersberg geen enkele aanleiding gevonden dat deze Pieter Maertensz nog een andere zoon zou hebben gehad als Leendert Pieters. Ook onze Adriaen Cornelisz Ambachtsheer (voor 1595) uit Gyssendam kunnen we niet aan deze tak relateren.

We hebben nu dus totaal 4 verschillende takken Ambachtsheer:

Hoekse Waard: Pieter met zijn zonen Anthonis Pietersz Ambachtsheer en Arie Pietersz Ambachtsheer (minimaal voor 1579)
Bleskensgraaf; Pieter Cornelisz alias Ambachtsheer (rond 1610)
Hardinxveld/Giessendam; Adriaen Cornelisz Ambochtsheer (voor 1595)
Hilligersberg; Pieter Maertensz, Ambachtsheer van Schiebroeck (1595)


Van deze 4 lijnen lijkt alleen de lijn uit Hardinxveld hedendaagse nakomelingen met de familienaam Ambachtsheer/Ambagtsheer te hebben voortgebracht.