maandag 3 september 2012

Jannes van Aalderen, de zilversmid

Een van mijn voorouders die me altijd bijzonder geboeid heeft is Jannes van Aalderen. Misschien omdat er zoveel over hem is terug te vinden. Of misschien omdat hij de eerste van Aalderen was die zich in Hoogeveen vestigde en daarmee de stamvader werd van alle van Aalderen die ooit in Hoogeveen zijn geboren.
Jannes van Aalderen werd in 1766 in Zwolle geboren als zoon van meesterknoopmaker Hermannus van Aalderen en Barta Hellendoorn. Jannes behoorde tot de derde generatie van Aalderens die in Zwolle is geboren. Zowel zijn vader als grootvader waren knopenmakers. Hij was het zesde kind in het gezin maar 1 broer (Aszwerus) en zus (Hendrina)  waren al zeer jong overleden. Hij had 2 oudere broers (Wieldert en Assuerus) en 1 oudere zus (Johanna).

Het was een turbulente tijd in onze geschiedenis. Toen Jannes 9 jaar oud was begon in Amerika de onafhankelijkheidsoorlog. Ook in Frankrijk rommelde het al jaren en de onlusten leidde in 1789 uiteindelijk tot de definitieve val van de oude monarchie.  Ook in Nederland rommelde het al jaren en groeide de onvrede over het regenten stelsel. Na de Franse revolutie zag een groep nederlanders zijn kans en in 1794 begon de bataafse revolutie die in 1795 met hulp van Frankrijk uiteindelijk leide tot de defintieve val van het regenten bestel en de start van de Bataafse republiek. Hoe dit alles het leven van Jannes beinvloedt heeft is niet meer te achterhalen. Uit de beroepskeuzes van de kinderen lijkt er echter weinig verandert te zijn.  De twee oudere broers van Jannes volgen in hun vaders voetsporen en worden knopenmaker.

De familie vervult zijn taken als echte Zwollenaren. Op Assuerus wordt een beroep gedaan door de stad om als klepwaker op te treden. Kennelijk naar behoren want hij wordt  kapitein der klepwakers. De klepwakers moesten in avond en nacht de stad controleren en traden op als een soort politie. Iedereen die zich verdacht gedroeg werd aangesproken en zonodig aan schout en schepenen overgedragen. Mochten de verdachte zich erg agressief opstellen kon de klepwaker met zijn klepper (een ratel) om hulp roepen. Omdat deze "vrijwilligers" door de schout werden aangewezen kwam het niet zelden voor dat de klepwakers liever in de kroeg vertoefde dan de hun toegewezen ronde te lopen. Het huiselijk bed was ook vaak een te grote verleiding als alternatief voor de verplichte nachtelijke wandelingen. Ik kan me zo voorstellen dat Assuerus als kapitein menig collega uit de kroeg heeft mogen vissen. De vergoeding voor de klepwakers was bepaald niet slecht voor die tijd (in Jutphaas bedroeg deze 10 gulden per maand) en evenmin de boetes (3 gulden) die je kreeg opgelegd als je verzaakte. Hoe lang Assuerus klepwaker is geweest is niet duidelijk. Wel dat Assuerus het knopenmakerschap op zeker moment voor gezien hield, hij wordt vanaf 1787 vermeldt als grutter.

Jannes trad niet direct in zijn vaders voetsporen en  ging in de leer als zilversmid. Nu waren in die tijd veel knopen van zilver gemaakt dus het was een kleine verschuiving van knopenmaker naar zilversmid.


Zijn naam staat vermeldt op een koperenplaat uit 1774 waarop de meestertekens van de onder het gilde werkende zilversmeden werd vastgelegd. Dit betekent natuurlijk niet dat Jannes al in 1774 een meester zilversmid was.  Hij was toen pas acht en dat zou veel te jong zijn. De datum slaat op het moment dat de plakaat in gebruik genomen is.  Helaas staat er bij de individuele meldingen geen datum vermeldt.  Met de komst van de bataafse republiek is het gilde officieel in 1798 opgeheven. Het heeft echter tot 1806 geduurt voordat het gilde voldeed aan de eis dat alle bescheiden moesten worden ingeleverd. Dit viel, niet geheel toevallig denk ik, samen met de vorming van het eerste koninkrijk Holland en de invoering van het patentenregister door het stadsbestuur. In dit register werd de belasting genoteerd die een ieder die een beroep uitoefende moest betalen.
Jannes moet dus voor 1806  zijn meesterproef hebben afgelegd. Dit zou nog voor 1800 kunnen zijn want Jannes wordt ook vermeldt in een op 18-11-1800 opgemaakt register van zilversmeden, kashouders en kooplieden in goud en zilver. Jannes werkte zowel met goud als zilver grote- en middenkeur. We vinden Jannes ook terug in het patentenregister van 1806 en 1810 als zilversmid. We kunnen dus stellen dat Jannes van voor 1800 tot 1817 als zilversmid heeft gewerkt in Zwolle.  In het lidmatenregister vinden we terug dat Jannes op 21 april 1817 met attestatie vertrekt naar Hoogeveen. Wat de aantrekkingskracht van Hoogeveen was voor Jannes en zijn gezin is onduidelijk. Als zilversmid had Jannes in dit arbeidersdorp weinig te zoeken. Mogelijk was de economische situatie te slecht en zag Jannes geen toekomst meer als zilversmid in Zwolle.
Enige maanden na zijn verhuizing overlijdt zijn vader Hermannus op 22 oktober 1817. Jannes heeft dan twee kinderen Femia (1812) en Hermannus (1814).

Maar we lopen op de zaken vooruit. Als Jan eenmaal als zilversmid is gevestigd wordt het toch hoogt tijd om te gaan trouwen. Jannes is inmiddels 44 maar weet uiteindelijk toch een geschikte bruid te vinden. Het heugelijk feit wordt aangekondigd in een krant van Meppel waarin hij op de 19de van de louwmaand 1810 zijn ondertrouw met de 20 jaar jongere Aaltje Dingstee bekend maakt. Enige weken later op 11 februari 1810 treedt het koppel in het huwelijk te Meppel.


Het duurde niet lang voor dat de eerste zoon mocht worden verwelkomd op 11 december 1810 gedoopt en vernoemd naar zijn opa Hermannus. Helaas was het kind geen gelukkig leven beschoren. Al na een maand is het kind overleden en hij werd op 11 januari 1811 begraven.  Het duurde gelukkig niet lang voor dat Aaltien voor de tweede keer in verwachting was.  Op 28 april 1812 werd dochter Femia geboren. Het derde kind was wederom een zoon geboren op 10 januari 1814, en natuurlijk opnieuw vernoemd naar opa Hermannus zoals in die tijd gebruikelijk was als het eerste kind niet in leven bleef.
Het jonge gezin lijkt een goede toekomst tegemoet te gaan. Aaltje wordt kort na de verhuizing naar Hoogeveen opnieuw zwanger. Opa Hermannus mocht dit kleinkind niet meer kennen want hij overleed op 22 oktober dat jaar.
Er zal een moeilijke periode aanbreken nadat Jannes op 7 juni 1819 op 66 jarige leeftijd komt te overlijden in Zwolle. Waarschijnlijk daar in verband met de verkoop van zijn 2 panden. Naast de verkoop van de 2 panden heeft Jannes waarschijnlijk ook nog een aanzienlijke erfenis van Pa mogen ontvangen. Zijn vader leefde in zijn laatste levensjaren als rentenier en beheerde de leningen van zijn schoonvader Wieldert Hellendoorn na diens dood. Hij bezat een aantal huizen en uit zijn testament blijkt dat hij een redelijk fortuin te verdelen had onder zijn kinderen.
De Dingste familie bezat diverse panden in Meppel zo blijkt uit de 40ste penning (een soort overdrachtsbelasting op onroerendgoed) en Aaltje mocht dus ook van die kant van de familie rekenen op een aanzienlijke steun. Als weduwe zal Aaltje dus niet veel moeite gehad hebben haar gezin te onderhouden. Ze hertrouwt niet meer maar krijgt nog wel een dochter in 1822. Wie de vader was zullen we nooit weten deze staat niet vermeldt op de geboorteakte.

Al met al krijgen we uit de verschillende bronnen een aardig beeld van het leven van Jannes van Aalderen. Het was natuurlijk leuk geweest om een stuk zilver gemaakt door mijn betovergrootvader in bezit te hebben. Maar helaas geen familie erfstukken in mijn tak van de lijn. Mocht iemand ooit nog eens een stuk zilver tegen komen met het meesterteken van Jannes, laat het dan even weten, ik ben zeer nieuwsgierig wat mijn stamvader als zilversmid heeft vervaardigd.

donderdag 23 augustus 2012

Pouwel Assies en Den Alerdinck

In 2009 publiceerde ik op deze blog een brief van C J Hunnik onder de titel De kinderen van Pouwel Assies.  Hierin voert meneer Hunnik als oudste stamvader van het geslacht van Aalderen, Pouwel Assies op.  Op dat moment kon slechts aannemelijk worden gemaakt dat het landgoed den Alerdinck vlakbij Heino een verband moest hebben met de keuze van de familienaam van Aalderen voor de kleinkinderen van Pouwel Assies. Een recentelijk bezoek aan het Historisch Centrum Overijssel bracht enkele feiten naar boven waarmee de waarschijnlijkheid van dit verband kan worden omgezet naar een hoge mate van zekerheid.

Alvorens hier verder op in te gaan eerst enige historische context met betrekking tot het landgoed "den Alerdinck" in de 17e eeuw. In het werk De Havezaten in Salland en hun bewoners door A.J. Gevers & A.J. Mensema (2004) leren we dat de naam Alerdinck voor het eerst wordt genoemd in 1427 in de vorm van  Beert Alerinc als schatplichtige. De uitgang -ink duidt op een bezit. We mogen dus aannemen dat de stichter van de boerderij een zekere Alert of Allard is geweest en Beert een mogelijke nazaat. We kunnen in iedergeval vaststellen dat de naam Alerinc of Alerdinck is blijven plakken.  Later vermeldingen geven aan dat deze naam vanaf circa 1500 vast met de locatie is verbonden en daarmee de basis is gelegd voor het later landgoed 'den Alerdinck'. Op zeker moment is er sprake van een Klein Alerdinck en een Groot Alerdinck. En dat is ook de situatie die we aantreffen in de lijst op verpondingen van Salland in 1601 aanwezig in het archief van het HCO.


Dit is ruimschoots voor dat Pouwel Assies geboren kan zijn maar dat doet er voor dit verhaal nog even niet toe. Voor nu is het voldoende om vast te stellen dat het goed den Alerdinck viel onder het buurtschap Lente. De geschiedenis van het kasteel leert ons dat het landgoed in de 17e eeuw in bezit was van de familie Uterwijck.  In 1647 werd de toenmalige bewoner toegelaten tot het Ridderschap van Overijssel en verkreeg het landgoed in 1648 officieel de status Havezate. Rond die tijd liet de toenmalige eigenaar Peter Uterwijck het huidige landhuis bouwen tussen de reeds bestaande Klein Alerdinck en Groot Alerdinck in.  We zien dit ook terug in het Hoofdgeld  van 1675 en vuurstede geld van 1675 en 1682.  Al deze lijsten zijn nog beschikbaar in het HCO archief te Zwolle en hier begint het interessant te worden.
Als eerste bekijken we de lijsten van Hoofdgeld van het buurtschap Lente uit 1675. Het hoofdgeld was een belasting voor iedereen die ouder was dan zestien jaar. Hij werd geïnd per gezinshoofd en voor ieder persoon ouder dan 16 in het gezin moest 15 stuivers worden betaald. Het kohier vermeld Pouwel Asjes met totaal 3 gezinsleden waar belasting over betaald moest worden. Op de zelfde pagina vinden we ook Hendrik op Alerdinck en 't Huis Alerdinck, Uterwijck. Hoewel niet eenduidig verbonden met het landgoed Alerdinck vinden we hier Pauwel Assies dus terug in het buurtschap Lente.


De volgende belastingkohieren die van belang zijn, zijn de kohieren op vuurstedengeld van 1675 en 1682. Deze belasting die in 1598 was ingevoerd door de Staten van Overijssel ging over 'van yeder vuirstede ofte plaetse die gemaeckt is omme vuir te boeten, als schoorsteenen, kachelovents, backovents, daven ofte eesten, goltsmede- ofte tinnegietersovents ofte anderen hoe die genoempt mogen werden'.  De belasting moest deels door de eigenaar en deels door de gebruiker worden betaalt. Eerst het kohier van 1675We zien wederom Hendrik op Alerdinck, Hr van den Breehorst en daaronder Pouwel op Alerdinck to Uterwijck. En natuurlijk 't Huis Alerdinck zelf.  We zien hier dus Pouwel Assies direct verbonden met het landgoed Alerdinck. Zeker niet als eigenaar maar hij verbleef in iedergeval in een huis op het landgoed. Op de kohier van 1682 wordt de link weliswaar niet eenduidig gelegd maar Pouwel Assies wordt opnieuw genoemd en wederom direct onder Hendrik op Alerdinck.


We kunnen dus nu met zekerheid stellen dat Pouwel Assies woonde in het buurtschap Lente op het landgoed den Alerdinck waar hij een bescheiden woning had die hij deelde met 2 anderen.  Of dit zijn vrouw en nog 1 kind was of 2 kinderen weten we niet.
Van het huwelijk van Fennigje Pouwels en Gerrit Pouwels weten we dat zij kwamen uit Lenthe. Van de testamenten van Evertje, Hendrik en Gerrit Pouwels weten we dat Pouwel Assies hun vader was. We weten ook dat Pouwel Assies in iedergeval van 1675 tot 1682 woonde in een huis op het landgoed den Alerdinck in het buurtschap Lente. Het lidmaten register van Zwolle leert ons dat Pouwel Assies in mei 1692 naar Zwolle is gekomen met attestatie van Heino.

Hoewel Heino niet onder het buurtschap Lente valt gaat het hier om waar Pouwel Assies kerkte. Aangezien de bewoners van de buurtschappen zich niet zo veel gelegen lieten aan de kerkelijke en bestuurlijke grenzen bij de keuze van hun kerk, maar deze keuze meer bepaalde op de bereikbaarheid en eigen vrije keuze, kunnen we stellen dat Pouwel in Heino kerkte maar nog steeds woonachtig kan zijn geweest in het buurtschap Lente. Van de kinderen weten we dat deze reeds voor 1675 in Zwolle leefde.  Hendrik is daar immers in 1677 al getrouwd, Fennigje al in 1674 en Gerrit in 1684 waarbij zijn vader toen nog in leven was.
Assuerus zoon van Hendrik Pouwels wordt in 1714 burger van Zwolle en voert als familienaam van Aalderen. Zijn broers noemen zich ook van Alerdinck of Aalderink wat later bij de meeste verbasterd tot van Aalderen. We kunnen nu met hoge mate van zekerheid zeggen dat deze naam is gebaseerd op de plek waar hun vaders als kind zijn opgegroeid en in iedergeval hun grootvader een lange tijd heeft gewoond. Of er een familie relatie bestaat met de eerst vermelde bewoner Beert Alerinc kan niet worden vastgesteld. Voor nu blijft Pouwel Assies de oudst bekende voorvader die met zijn kinderen woonde in een huis dat onderdeel was van het landgoed 'den Alerdinck' in al zijn omvang. Daarmee is de oorsprong van de familienaam 'van Aalderen' definitief verbonden aan dit landgoed.
Misschien dat verdere bestudering van de leenprotocollen, belastingkohieren en andere oude archieven in de toekomst nog meer inzichten verschaft over den Alerdinck en zijn bewoners.

zondag 15 juli 2012

Familie verbanden

Als je bezig bent met het zoeken naar voorouders kom je vroeg of laat een keer in aanraking met onverwachte familieverbanden.  Ik bedoel hiermee dat je bij een echtpaar erachter komt dat beide een gemeenschappelijke voorouder hebben. In andere gevallen zie je dat 2 families met meerdere onderlinge huwelijken aan elkaar verbonden zijn.  En heel soms zie je een combinatie van beiden en zo'n geval wilde ik vandaag eens wat nader toelichten.  Omdat het een plaatje meer zegt dan duizend woorden wilde ik daar maar mee beginnen


Laten we links onderaan beginnen.   Jacobs Ariens Ambachtsheer had een zoon Herber Jacobs die trouwde met Neeltje Leenders de Heck, dochter van Leendert de Heck. De broer van Neeltje had een dochter Maijke Cornelisse de Heck die trouwde met Pieter Teunise Ambachtsheer.  Pieter was de achterkleinzoon van Tonis Ariens die weer een broer was van Jacob Ariens Ambachtsheer.   De dochter van Pieter en Maijcke heette Neeltje Pietersdr Ambagtsheer en zij trouwde met Pieter van Houwelingen.  Deze laatste was een zoon van Rijk Pieterse van Houwelingen en Marigje Claes Ambagtsheer.  De moeder van Rijk Pieterse was Aentje Rijken. Haar zuster Jannigje Rijken was getrouwd met Claes Dirkse Ambagtsheer.  Dit was het tweede huwelijk van Claes uit zijn eerste huwelijk met Adriaantje Adriaans Kleijnen was dochter Marigje Claes Ambagtsheer geboren. Precies die had ik al eerder genoemd zij was de vrouw van Rijk Pieterse van Houwelingen.  Marigje had ook nog 2 broers uit het eerste huwelijk van haar vader, Jacob en Dirk.  Deze broers waren getrouwd met resp. Jannigje Ariens van Lopik en Aentje Ariens van Lopik.  Beide dochters van Arie Rijken van Lopik.  Precies Arie Rijken was een broer van Aentje Rijken (de moeder van Rijks Pieterse van Houwelingen) en Jannigje Rijken (de tweede vrouwe van Claes Dirkse Ambagtsheer.
Kan je het nog volgen?  Let op want we zijn nog niet klaar.  Jannigje en Claes kregen nog een zoon genaamd Teunis Klaassen Ambatsheer. Hij trouwde met Lena Rochus de Waart. Een dochter van Rochus Cornelis de Waert wiens broer Teunis Cornelis de Waert de eerste man was van Jannigje Rijken van Lopik. Precies Teunis trouwde met een nicht van zijn moeder.

Laten we nog even een stapje  terug doen. We hadden dus een Neeltje Pietersdr Ambagtsheer als afstamming van Tonis Ariens die was getrouwd met Pieter van Houwelingen een kleinzoon Claes Dirksen Ambagtsheer.  Tonis Ariens had nog een zuster genaamd Barber Ariens.  Barber had een zoon genaamd Dirk Claese. Laat deze Dirk nu de vader zijn van Claes Dirkse Ambagtsheer.  Anders gezegd Neelte Pieters dr Ambagtsheer trouwde met haar achter-achter-achter-achter-neef.

En zo hebben we dus meerdere familieverbanden tussen de familie de Heck, van Lopik, de Waert en Ambachtsheer.

zondag 24 juni 2012

Belastingkohieren niet zo gemakkelijk maar wel erg leuk

Enkele dagen terug ontdekte mijn onderzoekspartner Richard een website met een bewerking op de belastingkohieren van Hardinxveld uit 1733 gemaakt door Jan van Brandwijk. Een goede gelegenheid om de de eerste generaties van de Ambachtsheerlijn nog eens tegen het licht te houden. De eerste 2 a 3 generaties zijn in 1733 allemaal al overleden. Maar voor de volledigheid beginnen we bij de kinderen van Adriaen Cornelisz Ambochtsheer en als eerste pakken we Jacob Ariens Ambachtsheer. Slechts 1 van zijn 3 zonen Arij Jacobs heeft mannelijk nageslacht voortgebracht en van slechts 1 van Arie's zonen hebben we nageslacht gevonden. Jacob Ariens Ambagtsheer getrouwd met Sijgje Jans de Krijger. En helaas vinden we deze Jacob niet terug in de belastingkohieren. Het gaat echter om de eigenaren van de huizen en we weten niet of Jacob zelf een huis bezat of slechts een huisje huurde. Mogelijk was hij in 1733 al overleden maar zijn vrouw leefde beslist nog. Van zijn kinderen weten we verder weinig.

Van Barber Ariens weten we dat in iedergeval 2 kleinzonen zich Ambagtsheer noemden. De eerste Arien Dircksz Ambagtsheer is in Hedel gaan wonen (of Molenaarsgraaf). De tweede Claes Dirksen Ambagtsheer vinden we terug in het kohier

128 Klaes Dirkse Ambagtsheer 0-15

Klaes heeft tot 1745 geleefd en we weten ook dat hij redelijk vermogend was. Klaes moet tot de klasse van welgeborenen gehoord hebben en wist 2x een rijke vrouw te trouwen. Hierdoor heeft hij zijn kinderen een grote erfenis kunnen nalaten. Klaas had totaal 5 zonen. Twee van de zonen zijn jong overleden (Arie en Claes). Twee (Dirck en Jacob) vinden we terug in de kohier

124 Dirck Claesse Ambagtsheer 0-17 (1789 op 1-7)
204 Jacobus Claase 1-0

Dirck is kinderloos gestorven en Jacobus was in 1733 al 6x vader geworden en zijn vrouw was zwanger van nummer zeven. Daarna zouden er nog zes kinderen volgen. De meeste zijn helaas al jong overleden maar evengoed heeft Jacobus een rijk nageslacht voortgebracht dat nog steeds voortleeft. Velen Ambagtsheer families uit Amsterdam en omstreken kunnen zich tot zijn nageslacht rekenen.

De laatste zoon van Klaes Dirkse is Teunis Klaase Ambagtsheer. Hij is in 1732 getrouwd en woonde misschien nog niet op zichzelf of bezat nog geen eigen woning. Uiteindelijk erft Teunis van zijn vader en moeder een aanzienlijk vermogen want in 1744 koopt hij van zijn halfbroer Rijk Teunisz de Weerd voor 200 gulden, 50 roeden land met een huis erop. Hij overlijdt op hoge leeftijd helaas kinderloos.

We kunnen Teunis Klaase niet echt terugvinden maar vinden wel

150 Teunis en Rijk de Weerd 1-5 (1793 op 1-13)

Of hier Teunis Klaase Ambachtsheer bedoelt wordt is niet meer na te gaan.

De volgende zoon van Adrian Corneliszn is Arie Ariens Ambachtsheer. Arie was rond 1670 schepen van Hardinxveld en hij heeft 4 zonen gekregen. Zoon Arie is al jong overleden en is voor zover bekend nooit getrouwd. Pieter is altijd alleen gebleven en kinderloos gestorven. Zoon Cornelis is eveneens jong gestorven maar had nog wel een zoon Arie Cornelisse. Deze is echter met zijn moeder en stiefvader meegegaan en buiten Hardinxveld opgegroeid. Van hem is verder niets meer bekend.

De laatste zoon Andries hij had meerdere zonen maar van slechts 1 zoon Cornelis Andriesen getrouwd met Aeltje Ariensdr de Ruyter hebben we nageslacht gevonden. Wederom heeft van hem slechts 1 zoon nageslacht gebracht en die was in 1733 nog te jong. Zoon Cornelis Andriessen zouden we echter wel verwachten in het overzicht. Hij moet zeker bemiddeld genoeg zijn gezien de rijkdom van zijn voorouders. Andries erft namelijk via zijn moeder nog een klein fortuin omdat zijn moeder de kleindochter was van de schout van Dubbeldam. En ook zijn vader heeft als schepen diverse aankopen van panden in Hardinxveld gedaan. Mogelijk is Cornelis Andriessen al voor 1733 overleden. Dat moet dan vlak daarvoor gebeurd zijn want op 22 mei 1732 wordt nog een dochter van hem gedoopt.

De laatste zoon is Toenis Ariens ook bekend als Toenis Ariens Klophamer. Hij had slechts 1 zoon Teunis Teunisse getrouwd met Jannigje Cornelisse (van Oostende) en deze zoon is al in 1698 overleden. Deze Teunis had weer 3 zonen, maar alleen van zoon Teunis is nageslacht terug gevonden. We vinden Teunis als:

172 Teunis Teunisse Ambagtsheer, een huijs 0-10
193, Teunis Teunis Ambagtsheer, een huttie. nihil

Mogelijk leefde in de huttie een broer of zuster. Deze Teunis had vijf zonen zijn jongste ook Teunis geheten was in 1733 al overleden. Balten is verhuist naar Hendrik Ido Ambacht en Cornelis naar Werkendam. De overgebleven 2 Pieter en Arie uit zijn eerste huwelijk vinden we terug:

188 Pieter Teunisse Ambagtsheer 0-8
216 Arien Teunisse Ambagtsheer 1-0

Hun zonen waren nog te jong in 1733 om zelfstandig te leven dus hier eindigt de lijst. We kunnen dus concluderen dat we bijna alle nakomelingen kunnen terug vinden in deze kohieren bewerking. Het geen bevestigt dat onze genealogie tot zover compleet lijkt. Voor de verandering kunnen we zeggen dat de belasting het eens leuker gemaakt heeft.

donderdag 10 mei 2012

Een wuuf as een stik uut den diek

Afgelopen maandag ben ik samen met mijn zus op speurtocht geweest in Goes. Het doel was het vinden van de plekken waar mijn oudmoeder Theresia Thorens, haar dochter Catharina Thorens en kleindochter Catharina Hubregtse in Goes hebben gewoond. Na twee dagen puzzelen op de gegevens uit het bevolkingsregister van Goes en alle geboorte akten van kinderen kon ik mede via Google en de kadaster weergave uit 1832 een redelijk beeld vormen van de locaties waar we moesten zijn in Goes. De resterende verwijzingen uit de Burgelijke Stand gegevens hebben we in het Gemeentearchief van Goes kunnen omzetten naar daadwerkelijke adressen.
Theresia Thorens heeft al vele omzwervingen door Zeeland gemaakt en komt in 1826 vlak nadat ze van haar zevende kind is bevallen  met 4 kinderen aan in Goes. De overige kinderen (de laatste was doodgeboren) zijn helaas jong overleden. Ze maakt gebruik van de roemruchte armenzorg in Goes en neemt haar intrek in het Manhuis gelegen naast het Weeshuis van Goes.


Ze blijft hier 8 jaar tot ze in 1834 van de eveneens sinds 1829 in het Manhuis verblijvende Jacobus Herrewijers zwanger raakt. Jacobus heeft zijn vrouw en kinderen achtergelaten in Sint Jansteen. In 1831 is zijn vrouw aldaar overleden.  Theresia is al 4 maanden zwanger als het paar op 24 april 1834 trouwt. Theresia bevalt nog in het Manhuis van een zoon Jacobus. Daarna verhuist het hele gezin (Theresia, Jacobus sr en jr, Catharina Thorens (20), Livina Wolfaert (17), Johannes Wolfaert (16) en Catharina Wolfaert (13)) naar een pand gelegen "Tussen de Twee Poorten" tegenwoordig bekend als "Johannes Antonidus van der Goeskade". Het betreft een pakhuis dat inmiddels is afgebroken.


Kort hierna trouwt dochter Catharina Thorens (vier maanden zwanger) met Jan Hubregtse ze wonen twee jaar zelfstandig op de Keizersdijk en verhuizen op 19 april 1837 naar Texel. De waarschijnlijke aanleiding hiervoor is de door de Antwerpse zakenman Nicolaas de Cock gestarte onderneming "Sociëteit van Eierland". Met deze onderneming koopt Nicolaas samen met enkele andere investeerders het Eierland op Texel en het omliggende gebied met het doel dit in te polderen en als landbouwgrond te verkopen. In 1839 verkeert de onderneming echter in financiële nood door tegenvallende landbouw opbrengsten. Er zal daardoor geen werk meer zijn geweest en Jan en Catharina komen op 29 april 1839 na 2 jaar met hun 2 maanden oude dochter Dina terug naar Goes. Ze gaan met de hele familie weer bij elkaar wonen aan de oostwal. Jacob werkt als arbeider en Theresia als pakkendraagster. Ze wonen in een pakhuis dat er ongeveer als volgt moet hebben uitgezien (zonder dakkapel en ramen).Het zal er met 9 mensen waarvan 2 kleine kinderen zeker geen plezierig toeven geweest zijn. Dochter Levina gaat al snel haar eigen weg en ook Catharina en Jan verhuizen naar elders in Goes.
In 1840 gaat het allemaal snel. Johannes vertrekt naar Hulst (vlakbij Sint Jansteen) voor korte tijd. Dochter Levina trouwt met Jan Beije en Jan en Catharina trekken naar Sloten (bij Amsterdam) maar komen in oktober al terug om opnieuw bij Theresia in te trekken.  Het zou goed kunnen dat Jan wil gaan werken bij de inpoldering van de Haarlemmermeer, Hiervan hebben we echter geen bevestiging kunnen vinden. Johannes keert op 1 mei 1840 terug uit Hontenisse en trouwt 6 dagen later met Maria Anna Veekman en gaat met haar aan de lange Vorststraat wonen. Op zijn trouwdag arriveert zijn halfzus Anna Maria Herrewijers die bij haar vader en Theresia intrekt. Kort daarop verhuist de hele familie zonder Johannes en zijn vrouw naar een ander pakhuis op de Sint Jacobsstraat. Tegenwoordig ziet het pand er zo uit:


Om de hoek vonden we dit steegje waar mijn oudmoeder als pakkendraagster moet hebben gelopen. Haar taak was het laden en lossen van de schepen in de haven van Goes waar dit steegje naar toe leidde. Het gaf ons echt een gevoel hoe zwaar het werk moet zijn geweest. In het steegje vonden we dit pand wat illustratief moet zijn voor de werkelijke status van het pakhuis dat als woonhuis diende voor 3 gezinnen bestaande uit totaal 10 personen waarvan 3 jonge kinderen.

Levina vertrekt al snel naar een pand net buiten de stadspoorten en na het overlijden van Jacobus Herreweijers sr. (17 feb 1841) verhuist Theresia met haar zoon Jacobus, dochter Catharina Wolfers en stiefdochter Anna Maria Herreweijers naar een ander pakhuis aan de Molendijk.  Enige jaren geleden is deze buurt volledig afgebroken en is er nieuwbouw geplaatst het pand bestaat dus niet meer maar in de buurt vonden we nog enkele originele oud pakhuizen die nu dienstdoen als garage.


Ze woont nog in 2 andere pakhuizen aan de Molendijk en Theresia wordt te oud om als pakkendraagster te werken (ze is inmiddels 60 jaar oud) en gaat werken als leurster. Je kan wel stellen dat het "een wuuf as een stik uut den diek" is (een stevige, sterke vrouw).
Met haar zoon Jacobus verhuist ze nog een keer naar de 's-Heer Hendrikskinderenstraat;


En naar de Bleekersgang bij de Wijngaardstraat. Deze straat is onlangs verandert in een grote bouwput. Alleen dit muurtje verwijst nog naar de oude oorsprong van deze straatOp 15 dec 1851 gaat ze met haar zoon Jacobus naar Sint Jansteen. Haar broer Jacques is dan al overleden maar haar oudere zuster Maria Anna leeft nog en waarschijnlijk gaat ze die opzoeken. De overige 13 broers en zuster waren al heel jong overleden, nog voor haar vader was gestorven. Het is niet bekend wanneer ze precies terugkeert maar tussen 1853 en 1861 komt Theresia weer met haar zoon op de zusterstraat nummer 8 wonen (pand bestaat helaas niet meer). Ook haar dochter Catharina heeft tussen 1842 en 1846 op dit adres tegenover het Manhuis gewoond, maar is ondertussen verhuist naar Voorstad met inmiddels 4 kinderen.
Theresia der zoon Jacobus gaat in militaire dienst en Theresia trekt vervolgens in bij haar dochter Levina op de Nieuwstraat:In 1862 of 1863 wordt Theresia ziek ze is dan al 72 jaar oud en heeft haar hele leven gewerkt en in grote armoede geleefd. Ze beland in het Gasthuis van Goes. Het Gasthuis is een ziekenhuis voor de zwakken en ouderen die geen andere opvang hebben. Het Gasthuis heeft nog tot 1969 dienst gedaan als ziekenhuis maar is inmiddels afgebroken. Alleen de toegangspoort op de Oude Vischmarkt is bewaard gebleven.Op 16 december 1863 overlijdt Theresia in het Gasthuis.

Ondertussen is Catharina Thorens met haar gezin tussen 1852 en 1855 opnieuw in het Manhuis belandt. Op 6 juni 1859 bevalt Catharina Thorens van haar jongste dochter Catharina Hubregtse, mijn overgrootmoeder. Met haar man en de nog zes van de tien levende kinderen woont ze nu achter  het Manhuis in het bijhorende pandje Zusterstraat 11


Binnen de panden van het Manhuis verhuist het gezin nog enkele keren onder andere naar nummer 13

 Op 25 mei 1867 verhuist het gezin, zonder dochter Dina die vlak na de geboorte van Catharina is getrouwd en zoon Jan die in dienst is gegaan en daarna door heel Nederland zwerft, naar Wolphaartsdijk. In 1869 verhuizen ze opnieuw naar 's Heer Arendskerke en in 1883 weer naar 's Heerenhoek. Hier viert het echtpaar Jan Hubregtse en Catharina Thorens hun 50 jarig huwelijksfeest waar de kinderen via deze advertentie aan herinneren.


Acht jaar later overlijdt Jan Hubregtse op 84 jarige leeftijd in 's Heerenhoek. Catharina keert terug naar Goes en overlijdt op 26 december 1898 op 84 jarige leeftijd. Ze heeft dan 10 kinderen gekregen waarvan de eerste Jan is levenloos ter wereld kwam, de tweede (Johannes) slechts 3 dagen heeft geleefd en de derde Dina is 71 jaar oud geworden. Nummer vier, Antonie, is slechts 50 jaar geworden en enkele jaren voor zijn moeder overleden. Maria Louise is 45 geworden en al in 1888 overleden. Zoon Jan (nr 6) heeft 6 kinderen gekregen en heeft het hele land doorgereisd. Jacobus (nr 7) heeft maar liefst 13 kinderen gekregen en is 74 jaar oud geworden. Van nummer 8 heb ik allen zijn geboorte terug gevonden. Maria Theresia nr 9 heeft helaas maar 2 maanden geleefd en nummer 10 is mijn overgrootmoeder Catharina Hubregtse zij heeft 12 kinderen gebaard waarvan 3 tweelingen. Ze is 76 jaar oud geworden en overleden in Loosduinen.

De armenzorg in Goes heeft via het Manhuis en het Gasthuis in 50 jaar tijd voor 3 generaties van mijn voormoeders (Theresia Thorens, Catharina Thorens en Catharina Hubregtse die haar eerst 8 jaar in het Manhuis heeft gewoond) een veilige haven geboden waar ze keer op keer op konden terugvallen als de nood te hoog werd. Catharina Hubregtse weet met haar man Gerardus Touw de armoede te overwinnen en haar kinderen kunnen allemaal een opleiding genieten en profiteren van de groeiende welvaart.


Catharina Hubregtse met haar vier dochters van links naar rechts voor; Catharina Wilhelmina, Maria Louise, Catharina Hubregtse, achter; Catharina Cornelia en Wilhelmina, mijn oma

zondag 11 maart 2012

Het verhaal van Theresia Thorens

Uit de bevolkingsregisters van Goes leren we het een en ander over Theresia Thorens haar dochter Catharina Thorens en haar latere man Jan Hubregtse als ook zijn moeder Dina Hubregtse.

Als eerste merken we op dat Dina Hubregtse in 2 spellingsvarianten voorkomt. Van Jan Hubregtse vonder we er maar 1. Ook vinden we 2 geboorte data voor Dina waar we niet goed uit kunnen kiezen. 15 feb 1787 en 15 feb 1782. Vermoedelijk een schrijffout in het register. Dat het hier niet om 2 verschillende Dina's gaat blijkt uit de aansluitende verhuisbewegingen en uit de overige afleidingen.

Jan Hubregtse is wat complexer. We vinden er vier allen geboren in Goes De jongste (19 jun 1846) is het gemakkelijkst deze kennen we uit de geboorteregisters al als de zoon van Catharina Thorens en Jan Hubregtse. Uit de verhuisbewegingen die volledig overlappen met die van Catharina Thorens concluderen we dat de Jan van 13 feb 1809 de man van Catharina Thorens is. Nu begint het interessant te worden.

De Jan Hubrechtse geboren op 13 feb 1798 komt gelijk met Catharina Thorens uit Sloten en volgt haar verhuisbewegingen exact. Echter de Jan Hubregtse geboren op 13 feb 1809 volgt ook de verhuisbewegingen van Catharina Thorens exact tot op D66. Direct aansluiten loopt Catharina gelijk met de verhuis bewegingen van Jan Hubregtse geboren op 13 feb 1798. We kunnen dus niet anders concluderen dat het hier om dezelfde Jan Hubregtse gaat en dat we hier dus 2 mogelijke geboorte data hebben voor de man van Catharina.

Tot slot dan de laatste Jan Hubrechtse geboren op 16 feb 1811. Deze volgt de eerste verhuisbewegingen van Dina Hubrechtse als deze net in Goes is gearriveerd. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat dit haar zoon moet zijn die zijn eerste levensjaren uiteraard zijn moeder volgt.

Nu hebben we dus al 3 geboorte data voor Jan Hubregtse 13 feb 1798, 13 feb 1809 of 13 feb 1811. Aannemende dat de geboorte datum van zijn moeder 15 feb 1782 of 1787 is concluderen we dat de datum 13 feb 1798 niet kan kloppen zijn moeder zou dan 12 of 9 geweest zijn. Bovendien wordt de geboorteplaats Goes genoemd terwijl zijn moeder op zijn vroegst in 1799 uit Middelburg in Goes arriveert. Het ligt dus voor de hand om te veronderstellen dat Jan Hubrecthse is geboren in 1809 of 1811. Helaas kunnen we voor geen van beide data een geboorteakte vinden zodat we op dit moment nog geen keuze kunnen maken. Ook van zijn moeder blijft de geboorte datum onduidelijk deze is 15 feb 1787 of 15 feb 1782.
We kiezen uiteindelijk voor de datum die genoemd wordt in het overlijdensregister. Voor Dina is dat 15 feb 1782. En voor Jan is dit bij de gegeven leeftijd van 84 bij overlijden dus 1809. Voor Theresia zet de overlijdensakte de datum verrassend op 20 okt 1790.

De overlijdensakte van Theresia geeft nog een andere koppeling. Duidelijk wordt via de hier gegeven geboorte datum dat Theresia getrouwd is geweest met Jacobus Johannes Herrewijers. Deze conclusie wordt gesterkt door de vele bewegingen naar St Jansteen als ook de uiteindelijke verhuizing naar deze plaats, tevens de geboorteplaats van Jacobus Herrewijers. Na diens dood keert Theresia terug naar Goes.

Hiermee is ook een link naar haar ouders gelegd. We vinden in de Burgelijke stand nog vele geboorte aktes met Theresia Thorens. Deze melden echter een zekere Levinus Wolfaert als vader van de kinderen. Via het bevolkingsregister volgen we Catharina Wolfaert en Johannes Wolfaert. Voor Catherina vinden we 3 opeenvolgende overlappingen met Theresia Thorens. Het gaat hier dus om de zelfde Theresia Thorens. Dit wordt nog eens bevestigt door het feit dat in 1852 Catharina Thorens haar zoon Levinus noemt. Zou Levinus ook de vader van Catharina kunnen zijn?. Haar geboorte in 1814 sluit mooi aan op de geboorte van Levina Wolfaert in 1816. Maar verder bewijs is niet teruggevonden voor deze stelling.

Ook is er bijzonder weinig over Levinus Wolfaert zelf te vinden. Zelfs een huwelijksakte met Theresia is niet gevonden. Mogelijk is het stel nooit getrouwd. Uit de vele verschillende plaatsen die we vinden voor de kinderen van dit stel ligt de conclusie voor de hand dat het hier om een schipper gaat die veel rondreist en misschien wel altijd op zijn schip heeft gewoont.Dit is echter niet meer dan een vermoeden en hiervoor is verder geen bewijs gevonden.

Met alle linken gelegd is het eenvoudig geworden het gezin met Levinus te reconstrueren. Het laatste kind van Theresia vinden we terug in 1826 genaamd Anthonius en levenloos geboren. Opvallend wordt hier Levinus niet meer als vader vermeldt. Kennelijk is het stel uit elkaar gegaan. In 1829 vinden we Levinus terug in Halsteren waar zijn overlijdensakte is opgemaakt. Opmerkelijk genoeg wordt hier wel zijn eerste vrouw Pieternella Dravik vermeldt maar niet Theresia Thorens.


WijkDistrict Straat Achternaam Voornamen Datum inkomend Vorige woonplaats Vorige wijk Datum vertrek Nieuwe woonplaats Nieuwe wijk Geboortedatum Geboorteplaats
D 91  manhuis Thorens Theresia 0-6-1816 Kattendijke  0  0-0-0
D 125  02-10-87 Lamswaarde
D 125 
Thorens Theresia 0-6-1816 Kattendijke A 71  0-0-0
C 264  02-10-87 Lamswaarde
C 264 
Thorens Theresia 0-6-1826 Kattendijke  0  0-0-0
 0  02-10-87 Lamswaarde
C 264  Stadswal oostzijde Thorens Theresia 0-6-1826 Kattendijke  0  0-0-0
B 77  02-10-87 Lamswaarde
B 77  Sint Jacobstraat oostzijde Thorens Theresia 0-6-1826 Kattendijke B 264  0-0-0
B 209  02-10-87 Lamswaarde
B 209  Molendijk oostzijde Thorens Theresia 0-6-1826 Sint Jansland B 77  0-0-0
B 207  02-10-87 Lamswaarde
B 207  Molendijk oostzijde Thorens Theresia 0-6-1826 Sint Jansland B 209  0-0-0
D 33  02-10-87 Lamswaarde
D 33  Opril 's-Heer Hendrikskinderenstraat westzijde Thorens Theresia 0-6-1826 Sint Jansteen B 207  0-0-0
A 192  02-10-87 Lamswaarde
A 192  Bleekersgang Wijngaardstraat Thorens Theresia 0-6-1826 Sint Jansteen D 33  0-0-0
B 212  02-10-87 Lamswaarde
B 212  Molendijk oostzijde Thorens Theresia 0-6-1826 Sint Jansteen A 192  0-0-0
B 225  02-10-87 Lamswaarde
B 225  Molendijk westzijde Thorens Theresia 0-6-1826 Sint Jansteen B 212  0-0-0
 0  02-10-87 Lamswaarde
B 225  Molendijk Thorens Theresia 0-6-1826
 0  15-12-51 Sint Jansteen  0  02-10-87 Lamswaarde
A 94  Zusterstraat Thorens Theresia 0-0-0
B 222  0-0-0
A 94  20-10-87 Lamswaarde
D 211  Nieuwstraat Thorens Theresia 0-0-0
A 94  0-0-0
 0  20-10-87 Lamswaarde
B 66  Oude Vismarkt Thorens Theresia 0-0-0
D 211  0-0-0
 0  20-10-90 Lamswaarde
A 135 
Thorens Katharina 0-6-1816 Kattendijke  0  19-04-37 Texel  0  15-06-14 Kattendijke
B 156 
Thorens Katharina 29-04-39 Cocksdorp A 50  0-0-0
D 77  15-06-14 Kattendijke
D 77 
Thorens Katharina 29-04-39 Cocksdorp B 156  0-0-0
B 77  15-06-14 Kattendijke
B 77 
Thorens Katharina 29-04-39 Cocksdorp D 77  0-0-0
 0  15-06-14 Kattendijke
C 264 
Thorens Katharina 29-04-39 Cocksdorp  0  0-0-0
A 50  15-06-14 Kattendijke
A 50 
Thorens Katharina 29-04-39 Cocksdorp C 264  0-0-0
B 156  15-06-14 Kattendijke
B 77  Sint Jacobstraat oostzijde Thorens Katharina 29-04-39 Cocksdorp  0  17-04-40
 0  15-06-14 Kattendijke
A 94  Manhuisstraat noordzijde Thorens Katharina 10-12-40 Sloten D 66  0-0-0
E 88  15-06-14 Kattendijke
E 88  Voorstad zuidzijde Thorens Katharina 10-12-40 Sloten A 94  0-0-0
 0  15-06-14 Kattendijke
B 77  Sint Jacobstraat oostzijde Thorens Katharina 10-12-40 Sloten  0  0-0-0
B 201  15-06-14 Kattendijke
B 201  Molendijk oostzijde Thorens Katharina 10-12-40 Sloten B 77  0-0-0
B 142  15-06-14 Kattendijke
B 142  Tussen de 2 Poorten westzijde Thorens Katharina 10-12-40 Sloten B 201  0-0-0
B 212  15-06-14 Kattendijke
B 212  Molendijk oostzijde Thorens Katharina 10-12-40 Sloten B 142  0-0-0
B 210  15-06-14 Kattendijke
B 210  Molendijk oostzijde Thorens Katharina 10-12-40 Sloten B 212  0-0-0
D 66  15-06-14 Kattendijke
D 66  s-Heer Hendrikskinderenstraat oostzijde Thorens Katharina 10-12-40 Sloten B 210  0-0-0
A 94  15-06-14 Kattendijke
E 88  Voorstad Thorens Catharina 10-12-40 Sloten  0  0-0-0
 0  15-01-14 Kattendijke
E 88  Voorstad Thorens Catharina 0-0-0
 0  11-06-00
D 191  15-06-14 Katendrecht
D 191  Nieuwstraat Thorens Catharina 16-06-53
E 88  0-0-0
A 100  15-06-14 Kattendijke
A 100  Zusterstraat Thorens Catharina 0-0-0
D 191  0-0-0
A 152  15-06-14 Kattendijke
A 152 32 Zusterstraat Thorens Catharina 0-0-0
A 100  0-0-0
 0  15-06-14 Kattendijke
E 171  Westhavendijk Thorens Catharina 0-0-0
A 152  25-05-67 Wolphaartsdijk  0  15-06-14 Kattendijke
A 71 
Hubregtse Jan 0-0-0
 0  0-0-0
 0  16-02-11 Goes
A 71 7 manhuis Hubregtse Jan 0-0-0
 0  0-0-0
 0  16-02-11 Goes
A 71  manhuis Hubregtse Jan 0-0-0
 0  0-0-0
 0  16-02-11 Goes
A 135 
Hubregtse Jan 0-0-0
 0  19-04-37 Texel  0  13-02-09 Goes
B 156 
Hubregtse Jan 29-04-39 Cocksdorp A 50  0-0-0
D 77  13-02-09 Goes
D 77 
Hubregtse Jan 29-04-39 Cocksdorp B 156  0-0-0
B 77  13-02-09 Goes
B 77 
Hubregtse Jan 29-04-39 Cocksdorp D 77  0-0-0
 0  13-02-09 Goes
C 264 
Hubregtse Jan 29-04-39 Cocksdorp  0  0-0-0
A 50  13-02-09 Goes
A 50 
Hubregtse Jan 29-04-39 Cocksdorp C 244  0-0-0
B 156  13-02-09 Goes
B 77  Sint Jacobstraat oostzijde Hubregtse Jan 29-04-39 Cocksdorp  0  17-04-40
 0  13-02-09 Goes
A 94  Manhuisstraat noordzijde Hubregtse Jan 10-12-40 Sloten D 66  0-0-0
E 88  13-02-09 Goes
E 88  Voorstad zuidzijde Hubregtse Jan 10-12-40 Sloten A 94  0-0-0
 0  13-02-09 Goes
B 77  Sint Jacobstraat oostzijde Hubregtse Jan 10-12-40 Sloten  0  0-0-0
B 201  13-02-09 Goes
B 201  Molendijk oostzijde Hubregtse Jan 10-12-40 Sloten B 77  0-0-0
B 142  13-02-09 Goes
B 142  Tussen de 2 Poorten westzijde Hubregtse Jan 10-12-40 Sloten B 201  0-0-0
B 212  13-02-09 Goes
B 212  Molendijk oostzijde Hubregtse Jan 10-12-40 Sloten B 142  0-0-0
B 210  13-02-09 Goes
B 210  Molendijk oostzijde Hubregtse Jan 10-12-40 Sloten B 212  0-0-0
D 66  13-02-09 Goes
D 66  s-Heer Hendrikskinderenstraat oostzijde Hubregtse Jan 10-12-40 Sloten B 210  0-0-0
A 94  13-02-09 Goes
E 88  Voorstad Hubregtse Jan 10-12-40 Sloten  0  0-0-0
 0  13-02-98 Goes
E 88  Voorstad Hubregtse Jan 0-0-0
 0  11-06-00
D 191  13-02-98 Goes
D 191  Niewustraat Hubregtse Jan 16-06-53
E 88  0-0-0
A 100  13-02-98 Goes
A 100  Zusterstraat Hubregtse Jan 0-0-0
D 191  0-0-0
A 152  13-02-98 Goes
A 152 32 Zusterstraat Hubregtse Jan 0-0-0
A 100  0-0-0
 0  13-02-98 Goes
E 171  Westhavendijk Hubregtse Jan 0-0-0
A 152  25-05-67 Wolphaartsdijk  0  13-02-98 Goes
A 71 
Hubregtse Dina 0-0-1806 Middelburg  0  0-0-0
 0  15-02-87 Middelburg
A 71 7 manhuis Hubregtse Dina 0-0-1806 Middelburg  0  0-0-0
 0  15-02-87 Middelburg
A 71  manhuis Hubregtse Dina 0-0-1806 Middelburg  0  0-0-0
 0  15-02-87 Middelburg
A 71  manhuis Hubregtse Dina 0-0-1799 Middelburg A 114 a 0-0-0
C 180  15-02-82 Middelburg
A 152 
Hubregtse Dina 0-0-1799 Middelburg  0  0-0-0
C 180  15-02-82 Middelburg
A 152 
Hubregtse Dina 0-0-1799 Middelburg C 180  0-0-0
 0  15-02-82 Middelburg
A 152  Manhuisstraat zuidzijde Hubregtse Dina 0-0-1799 Middelburg  0  0-0-0
 0  15-02-82 Middelburg
A 152 25 Zusterstraat Hubrechtse Dina 0-0-1799 Middelburg  0  0-0-0
 0  15-02-82 Middelburg
A 152 5 Zusterstraat Hubrechtse Dina 0-0-0
 0  0-0-0
 0  15-02-82 Middelburg
A 152 25 Zusterstraat Hubrechtse Dina 0-0-0
 0  0-0-0
 0  15-02-82 Middelburg
A 94  Manhuisstraat noordzijde Hubregtse Jan 0-0-0
D 66  0-0-0
E 88  19-06-46 Goes
E 88  Voorstad zuidzijde Hubregtse Jan 0-0-0
A 94  0-0-0
 0  19-06-46 Goes
E 88  Voorstad Hubregtse Jan 0-0-0
 0  0-0-0
 0  19-06-46 Goes
E 88  Voorstad Hubregtse Jan 0-0-0
 0  11-06-00
D 191  19-06-46 Goes
D 191  Nieuwstraat Hubregtse Jan 16-06-53
E 88  0-0-0
A 100  19-06-46 Goes
A 100  Zusterstraat Hubregtse Jan 0-0-0
D 191  0-0-0
A 152  19-06-46 Goes
A 152 32 Zusterstraat Hubregtse Jan 0-0-0
A 100  0-0-0
 0  19-06-46 Goes
C 251 Lange Vorststraat oostzijde Wolfaert Johannes 01-05-40 Hontenisse B 264 0-0-0
B 144 11-01-18 Dordrecht
B 144 Tussen de 2 Poorten westzijde Wolfaert Johannes 01-05-40 Hontenisse C 151 0-0-0
C 248 11-01-18 Dordrecht
C 248 Lange Vorststraat oostzijde Wolfaert Johannes 01-05-40 Hontenisse B 144 0-0-0
C 116 11-01-18 Dordrecht
C 116 Lange Vorststraat westzijde Wolfaert Johannes 01-05-40 Hontenisse C 148 0-0-0
30-12-99 01-01-18 Dordrecht
C 116 Lange Vorststraat Wolfaert Johannes 01-05-40 Hontenisse 30-12-99 0-0-0
30-12-99 01-01-18 Dordrecht
C 112 Lange Vorststraat Wolfaert Johannes 0-0-0
C 116 0-0-0
B 102 01-01-18 Dordrecht
B 102 Sint Jacobstraat Wolfaert Johannes 0-0-0
C 112 0-0-0
B 133 01-01-18 Koewacht
B 133 Sint Jacobstraat Wolfaert Johannes 0-0-0
B 102 0-0-0
30-12-99 01-01-18 Dordrecht
D 182 Nieuwstraat westzijde Wolfaert Catharina 0-6-1826 Kattendijke E 30 0-0-0
30-12-99 28-04-24 s-Heerenhoek
D 182 Nieuwstraat Wolfaert Catharina 0-7-1826 Kattendijke 30-12-99 09-12-50
B 222 28-04-24 s-Heerenhoek
B 222 Molendijk Wolfaert Catharina 0-6-1828
30-12-99 0-0-0
A 94 28-04-24 s-Heerenhoek
A 94 Zusterstraat Wolfaert Catharina 0-0-0
B 222 0-0-0
D 211 28-04-24 s-Heerenhoek
D 211 Nieuwstraat Wolfaert Catharina 0-0-0
A 94 0-0-0
30-12-99 28-04-24 s-Heerenhoek